Page 99 - n

Basic HTML Version

99
לש ותאירק
השענ המ" :םינכשה וחדבתה םעפ אל .ןקיידה לוגנרתה
תא הצפנ המב ?םלעיי לוגנרתהשכ
ָ
ש י'צ ָ
מה ָ
ר
ויהי וימישכ הרקי המו ?
תנ אל שיא םלוא "?םירופס
.תוניצרה אולמב אשונל ותעד ן
הררועתה דחא םוי
ָ
ש י'צ ָ
מה ָ
ר
ןיא ךא ,עיצפה רחשהש השיגרהו
תא םיעמוש
לוגנרתה תאירק
"!ייה !ייה" הרמאו הלעב תא הרעינ ,
-
תלבוקמ היינפ
ןי'צוקב -
הלארק ל
וא לעב ל השיא .
"?והשמ הרק ילוא ,וקירוקוק ונעמש אל רקובה"
הרמא ,
ָ
ש י'צ ָ
מה ָ
ר .
עב ךפהתה
שמא העבושל לכא אוה הארנכ" למלמו ינשה דצל הל
"?הרוק אל ךל ,המ .תצק דוע ןושיל אוה הצורו
העמש ,תרהרהמ הדועב
ָ
ש י'צ ָ
מה ָ
ר
שחור תיבהש
ב
.תונרע לש העונת
הקעצו רצחל הפחי הצר שיח .רחואמ רבכ הארנכ ,יובאו יוא
" !וי
"ולֹי ִּ
אופ י ִּ
זו ֹ
ק ה' ֶ
דנ ְ
א
,
.ונניאו ךלה ילש לוגנרתה
,רצחה לכב הצצורתה
הנאו הנא ,
לוגנרתו
ִּ
י .ן
ךא
ילוא ?תויהל לוכי המ .רוגס הווחה רעש
!רבד םוש .רדגב הצרפ שיש וא ,רעשה לעמ ץפק אוה
.ןיקת לוכה
הטימהמ לפנ טעמכש דע הקזוחב הלעב תא הענענו ,התיבל הרזח
סעכב הרמאו
"
ֹ
וא ה ֶ
טא ָ
ק' ְ
ד ֹ
וא
ֹ
וק ְ
ר
,"!ם אזעל ז
!תכשמתמה ךתנש םע ל
נב
לילבש ושיגרה אל תויחאהו תוסיגה ,תיבה י
ה
ונשישכ ,םדוקה
רבע הברעה םתנש תא
םוקמב
השקירה שיא
.
היה רקובה תרומשאב
םיינש עיסמ
-
םתדובעל םישנא השולש
,
ליבשב הרבע השקירהו
הדמח רקוב ותוא .תיבה לא דומצה
ה תא וניע
ןשודמה לוגנרת
.
הזמ
בר ןמז
ובלב רמאו רשוכ תעשל ןיתמה
, יכ יב
םיעובקה םיעסונה וב םו
גח תא גוחל ועסיי
ה
י ִּ
לאו ַ
וי ִּ
ד
גח(
םיקוקיזהו תורואה
גגחנה ידוהה
ב
רבמבונ שדוח
)
,יהלדב םתחפשמ לצא
י
ףוטח
תא
לוגנרתה
לכו אוהו
החפשמה ינב
ולכוי
הנשד החוראמ תונהיל
. "
זרוא לכוא ינא םוי לכ
ַ
דו
ַ
דו זרוא ,לא
לא"
ימוקמ לישבת(
ירלופופ
) ,
שקירה שיא בשח
.ה הז
לכ
רכתשמ ינאש תודדובה תויפורב יתיב ינבל קפסל לוכי ינאש המ
.םיכלמ תדועסמ ונלוכ הנהינ תחא םעפ .םויה תשק יתדובעמ