Page 100 - n

Basic HTML Version

211
היה רקוב ותואב
השקירה שיא
קנעה לוגנרתהו ,ודבל
י
רדג לע דמענ
ותליחת תא רשבל ידכ תפנפנתמה ותלוברכ םע ,ורדה אולמב הווחה
םויה לש .
כהב ,השקירה שיא
,לוגנרתה לש ימוימויה וגהנמ תא ורי
דמצנ
שיח
לוגנרתה תא תפל ,רדגל
,
רהימו ותוא קנח ופיעצ תרזעב
.ותיב לא הרהדב
ָ
ש י'צ ָ
מה ָ
ר
הרמאו היפכ הקפס
" םשב
קמה ולב
טומ הימחנ
א ימ ,
יתמטיפש לוגנרתהמ לכאיש
הנהיי אל אוה !ןורגב ול עקתית םצע ,
וז הבינגמ " .
,תורופס תועש ורבע אל
ונב
השקירה שיא לש ותיב י
םיבסמ
לע
לוכאל הפצרה
.ףועה ןמ
שיאה לטנ
הכיתח
העקתנ הליכא ידכ ךותו ,
ןורגב םצע ול
.
הל הבשייתה
םצעה
,הנקה בחורב
ו
שיאה מ לעתש
ומ
.קנחנ טעמכו קנתש
וחפט
ובג לע תיבה ינב
,
.רבד ליעוה אל ךא
ותוא ואש" ,החפשמב תינלוחה אתבסה הרמא ,"תושעל המ ןיא"
ל ֶ
פ ְ
נ ִּ
דטי", ל ןהכ ה תדה .ידניה
טידנפל החפשמה ינב ותוא וחקל
,
הזו
תא גישה דציכ לאש
לוגנרתה . "
הרשכ אל ךרדב וגישה םא
" ,
,ריבסה "
םשמ קרו םשמ
העושיה אובת
"
השקירה שיא לש ותשא הרהימ .
ו
הליבוהל ול התרוה
תויסיסע תוללקו ותצלוחב הכישמ ךות ,לוגנרתה גשוה ובש םוקמל
ריטממ איהש
לועיש ידכ ךות םקעתהו לתפתה ,ןכסמה .וילע ה
ינמרוצ ו ךרד
םינמיס ןתמ
ליבוה
ותשא תא
לש התיבל
ָ
ש י'צ ָ
מה ָ
ר .
רופיסה לכ תא השקירה שיא לש ותשא הרפיס
לש הלעבל
ָ
ש י'צ ָ
מה ָ
ר
.
ובלב רמאו ,הברה לאש אלו בישקה הלעב
טבח דימ "!תושפנ תנכס"
הקזוחב ובג לע הלודג הטבח
שיא לש ובג לע
השקירה
.הטלפנ םצעהו ,
ה..מ"
ה..צ..ר..ת
ֹ
ומ ְ
ז..
ַ
ל..
ִּ
ל..א "?י (
הצרת המ
ינודא ?)
,הדערב רמא
שולחו דורצ לוקב השקירה שיא לאש ?הרומתב ינודא הצרת המ
.
"
ארקנ אוב
ַ
ל ַ
פ ְ
י ַ
קי
ִּ
טאי (
ארקנ אוב
ַ
ל תרבג
לכ ירה ,היפ תא לאשנו )
אוה הלש רצחבש המ
",
.לעבה רמא