Page 98 - n

Basic HTML Version

98
ירופיס
תודגאו תוישעמ
מבא :םלאיל
ה ָ
ס ָ
מו ה ָ
דא ָ
ק
שׂק הבוט :הבתכ
ןורהא לאיט
ןורגב םצע
לש התיב רצחב
ָ
ש י'צ ָ
מה ָ
ר (
יוניכ ה דובכ של
ש תרבג
הר,
גהונ היהש
)םיריעצ ידי לע םירגובמ םישנאל לבוקמה היינפה
וצצורתה
23
םיחורפא ,
תפקומ התייה הווחה רצח .תלוברכ ףוקז לוגנרתו תלוגנרת
,ףוס ינקב
ךוותבו
ילע ןומהו ,םימ ןקתמ
בנתונ
םהילעש
הרזיפ
ָ
ש י'צ ָ
מה ָ
ר
וינטק ינימ
.תיבה ינב תוחוראמ לכוא תויראשו ת
לכ רקוב
הקהלה תא תחלושו הווחה רעש תא תחתופ התייה
תודשל
םיחותפה
. ו
ברע ידמ ןכא
הקהלה הרזח
ו תנשודמ
,תמטופמ
םרוקרק לוק עמשנ אל םכרוצ יד ולכאשכו
. ָ
ש י'צ ָ
מה ָ
ר
הניבה
היחורפאש
,
הידלי ומכ
,
תודשהמ אוה יתימאה לכואהו ,ועבש
ממו הביבסבש
.עבטה ארבש ה
ינבה
ךרוצ לכ ןיאש ,ןויערל ולגרתה תיב
המכשהב
תא השוע לוגנרתה ירהש ,
רדג לע היה בצינ רקוב לכ ,הנמאנ ודיקפת
ולוק תא ןתנ העש ידמ טעמכו הווחה
ומכ וקירוקוק וקירוקוק וקירוקוק :רמזב
לש תואירק שולשו םימעפ שולש ינכמ ןועש
וּק ֹ
ואן
לוגנרתה תאירק(
ב ַ
מ ְ
לא ַ
י ַ
לאם אל .)
קר
וררועתה תיבה ינב
ירייד לכ טעמכ ,
היה המדנו ,םוק ומיכשה ידוהיה בוחרה
יריידש
םינהנ הנוכשה
לוקל ,רקפהה ןמ