Page 90 - n

Basic HTML Version

91
לארשי ינב
[ ... ]
םישנ ."בקעי תליהק השרומ השמ ונל הוויצ הרות
" ומכ םיגשומב ושמתשה
."ונליבשב הרות ןתמ ומכ היה הז
רחאלו
ץראל היילעה
הנרפסת
םישנה
ריוואל תועגעגתמ ןהש
תסנכה תיב ת
הנבמלו
דחוימה
.ןי'צוקב םייק היהש
םשכ
תורימז וללפתהו הפ לעב הנח תריש תא ועדי םישנהש
תפסונ תרוסמ וצמיא ןה ,תושקבו
,
תדחוימ הריש תלחנה איהו
,
"
םישנ תריש
"
הריש .
וז
מ הרבע
תצק םיחסונב םיתעל ,תבל םא
םינוש .
שינש הלכש שי
א ה
רחא בושיימ רבגל
האיבה
התליהקל
השדחה
.הינוגינ תא
לע
רישה עוציב ןפוא
תיארחא התייה
ללכ ךרדב
רתויב תרגובמה השיאה
.
ומכ ב
תויתרוסמ תוליהק
תובר
ןה תותבסה ,
,ןוטה תא תונתונש
שי םישנלו
רעהו הארי ,דובכ
כ
ו עדיל ה ל ןויסינ
רש ושכ
תורגובמה
.ןהייחב
ןתינ רשאכ
תואה
תלעב תרגובמה השיאה ידיל ,הרישה תלבוהל
יפל התוא הנשתו ,הניגנמב רחבת איה ,טוונת איה ,יטננימודה לוקה
רטצת םישנה לכו המעט
פ
הילא הנ
.
ריבעת ןכמ רחאל
תא
תלבוה
הרישה
איה תניינעמ העפות .הנממ הריעצל
יכ
הנממ הריעצהו הדימב
א שלח הלוק
הל ורשפאי הדובכ תאפמ ,הכלהכ ןוגינ תעדוי אל ו
חותפל ב
רישמ הרוש
ןכמ רחאלו
.הלהקמב הנפרטצת תורבחה לכ
יריש ראוטרפרב
ה ַ
מ ְ
לא ַ
י ַ
לאם
ל בורק םיעודי
- 311
םיריש ,םיריש
ל"וחבו ץראב םירקוח ידי לע ופסאנ ולא
,
רדוסמ דועית ולביק
ו
הכירע ,
,הינמרגב הדימלו תוניינעתהל םיכוזו
ברא
תירבה תוצ
וב
.לארשי
תירבעה הטיסרבינואב תידוהיה הקיזומה רקחל ןוכמב
תטלקה לע ודקש םילשורי
םיריש םישימח
םע דחוימ קסידב ואציש
תרבוח
,הוולמ
מ תוידוהי םישנ תריש" םשה תחת
הלארק ."