Page 89 - n

Basic HTML Version

89
םישנ תריש
ןורהא לאיטשק הבוט /
ןי'צוק תליהקב תידוחיי העפות
-
הלארק
תריש איה
ה םישנ
.
םישנ
,הלימ תירב ,תודחוימ תותבש ,הנותח ומכ םיסקטב בורל ורש
גח
ה הכונח
םיעוריאו
םיסקטו
.הליהקב םינוש
דועב
לע רסאנ תובר תוליהקבש
ה
,םירבג תוחכונב רישל השיא
ןי'צוק תליהקב
-
הלארק
םישנה .תוחכונ התייה םישנה לש ןלוקל
ןתח תבשו הלכ תבש ומכ ,ןותיח יסקטב לטובמ אל קלח ולטנ
,
םהבש
םקלח תא םירבגה ומייסשכ םיתעל :תונווגמ םיכרדב העצוב הרישה
ופרטצה םישנה הרישב
,
רבגה דבב דב םיתעלו
םישנהו טויפ ורש םי
ובישהו ורש
ב ַ
ת ְ
מ ִּ
סרי (
אוה ריסמתה
םוגרת
טויפה
תפשל
ה ַ
מ ְ
לא ַ
י ַ
לאם.)
םיתעל
ןה
ורש םג
ש העשב
םיבישקמו םיקתוש םירבגה
.דובכב ןתרישל
,ךכמ הרתי
ה םישנ
ה
תויני'צוק ,
תואושנ ויהש הלא
דוע
ןי'צוקב -
הלארק ,
,רודיסהמו שמוחהמ וארק ןה .אורקל ועדי
ןיבהל ילב
תא
תועמשמ
םילימה .
ןהבש תורגובמה
יפ לע אורקל ועדי ףא
ימעט
םיעמוש םהש םיחוודמ ץראב תסנכה תיב יאב םעפ אל .ארקמה
םישנה תא עקרב
ןהשכ )הלעמו םישישה תונב ,ןהבש תורגובמה(
שחלב הרטפהו השרפ תוארוק
,
ןלוק מ
םיתעלו ,םישנה תרזעמ דהדה
ןקתל תוזעמ ףא ןה
גשש ימ תא
ה
ה יפל האירקב
םימעט .
רודיס ךותמ הללפתה תיני'צוקה השיאה
,
תורימזה ,תושקבה תא
רחשה תוכרב תאו
.
םלקדל העדי ,םיליהת יקרפ הפ לעב הרכז איה
.תאז הנעדת םג היתונבש הגאדו ,הנח תליפת תא
הבגומ קלח היה ןי'צוקב תסנכה תיבל
ש וילא ולע
,תוגרדמב
וז
התייה
תהבגומ המיב ןיעמ
ש
נה לש ןתורישל הדמע
.םיש
תותבשב
ןזחה הלע םיגחבו
ארקו וז המיב לא
.הנממ ה םישנ
ה
תויני'צוק
יה יכ תורפסמ
י הת וז
רפסל תובורק תויהל הליגר יתלב היווח
ינפל השמ םש רשא הרותה תאזו" עטקה לע םירומשכ טרפב ,הרותה