Page 91 - n

Basic HTML Version

92
:תוגוס שמחל קלחל רשפא םירישה תא
2 .
הדגא ישרדמו ך"נתה ירופיס יריש
.
2 .
ל ללהו חבש יריש
'ה.
3 .
יתב תיינב םינייצמה םירישו הליהקה ייחמ םיירוטסיה םיריש
תסנכ .
4 .
םייסקט םיריש
, ל
םש תאירק ,הלימ תירב ,הנותח
.דועו
3.
,םיפוסיכ יריש םיללוכה םיינויצ םיריש
,החמש יריש
םיריש
תקספה םע בצע םיעיבמה
היילעה
היילעל רושיאה ןתמ םע החמשו
.
יהקה יווה תא םיפקשמ םירישה
,הירופיס ,הלש הירוטסיההו הל
חכונל שידא רתוויהל לוכי וניא םהב ןנובתמהו ,היתווקתו היפוסיכ
רישע הכ רצוא
.
םישנ תריש" ףסואה ץבוק ךותמ ,המגודל םיריש העברא ןלהל
תוידוהי
הלארקמ
תידוהיה הקיזומה רקחל ןוכמה לש "
תפש לש ירבע קיתעתב םיאבומ םירישה .תירבעה הטיסרבינואב
מה :םוק ַ
מ ְ
לא ַ
י ַ
לאם.
ביתכל תויארחאה
ה ה תפשב
ַ
מ ְ
לא ַ
י ַ
לאם
תונב ןה
תירינ תצובק
מ
ןויצל ןושאר
םישנ תצובק יהוז .והילא תמרו
.הלכש רשא התב םש לע וקח הילג 'בגה המיקה התוא תויני'צוק
ה תפשב םישנה תריש תא התיחה וז הצובק
ַ
מ ְ
לא ַ
י ַ
לאם.
2 2
הקיתעה ונתווקת
ב ַ
מ ְ
לא ַ
י ַ
לאם :
ם ַ
קֹ
ול
הָ
לוּא לי ִ
ל ַ
ג ְ
נ ַ
ג ה ָ
בוּר ִ
א
ןויצל בושל הווקתה ריש
.
,םירשעה האמה תישארמ ינויצ ריש
םתווקת תא עיבמ ונכות .לארשי תנידמ םוק ינפל תובר םינש בתכנש
והיה לש הקיתעה
םהיתובאל החטבוהש ץראל בושל םיד
.
.יחרזמהו יברעמה :םלועה יקלח ינשב םידוהיה לכ לא הנופ רישה
תב רבוח אוה
)יבחר( יבור השמ קחצי ידי לע םירשעה האמה תליח
מ
ישדרפ תליהק
)ןי'צוקב םינבלה םידוהיה תליהק(
תובהלתה ךותמ ,