Page 88 - n

Basic HTML Version

88
החפשמה
ידוהה יומידב השיאה .
-
טישכת קר אל איה יני'צוק
ןבומב
ירוגלאה
אלא ,ילמסהו
הפוג לע טישכתה תא תאשונ ףא איה
.
אל ןכל
אוה אלפ
ה תדיל םעש
תקונית ו
לכב
,התלידג לש בלש
הודנעי
כתב
הז לכו רחא וא הז טיש
ב רבטצמ
תיתחפשמה תפסכ
.
השיאל לגר טישכת
תידוהה החפשמה החיטבמ בהזה תשיכרב
-
המצעל תיני'צוק
ילכלכ ןוחטיב
ו
טעמכ םירפכהו םירעה תובוחרב .דמעמ
כ
השיא ל
םיטישכתב היודע
.
התנותח םויב הלכה
שאר דעו לגר ףכמ טשוקת
.
ןיאש הלכ
תגשמ הדי
,היתונכש הל הנגאדת
אשי וא
השיאמ ול
.הפוחה םויל םיטישכת הליאשמה
םיידוה םיליגע
קאנראמ וםל