Page 87 - n

Basic HTML Version

82
ירוקמה דגבה
, ֹ
ופה ְ
ד'
,ה ָ
ב
םֹ
ויא ָ
פוּקהו
,
ֹ
ופה םע תשבלנה הצלוח
ְ
ד'ה ָ
ב,
רבע ו
גורדש
םיגחה תפוקתב תוידוהיה םישנה לצא
ִּ
אה .
ְ
מ ָ
ר ה-
דב ספ
דגבה ילושב םקוממהו טושיקל שמשמה
-
ארקנ
םידוהיה יפב ה
ַ
ג ֹ
ולאן.
הרמאה
גחה חורל םאתהב הפלחוה
ותוא םילמסמה םיעבצלו
.
תחמשבו קורי תוכוסב ,םודאו ןבל הנשה שארב ,ןבל רופיכ םויב
וחפשמ .ינוגססו ינועבצ הרות
החתלמ ושכר ןמצעל תושרהל ולכיש ת
.גח לכל
הצלוחה -
ם
וֹ
יא
ָּ
פ
וּק
הרמאה םע ,
-
ן
וֹ
לאַ
ג
המכ תחא לע תסנכה תיבלו ,שאר יוסיכ םע הכלה האושנ השיא
תחפטמ םע תסנכה תיבל וכלה ןה םג תוריעצ תונב .המכו
שאר
הכיסו תלפוקמ
.תחפטמה קוזיחל השמישש
גהנמ הז
םג ךשמנ
םויכ
.ץראב
ישכת
השיאה יט
'צוקב
הינודנכ האיבמ איה ותוא ,השיאה לש קנבה אוה בהזה ןי
הזירכמ השיאה היטישכת םע האובב .התומח תיבל ,הלעב תיבל
דסחב אלו תוכזב ןאכ איהש
,שוכרו סכנ תלעב איהש ,
ו
איה ךכ
הכוז
תיבב םיוסמ דמעמל
הדיתע איה ובש התומח
תויחל
רחאל
היאושינ
.
תונב רשא אמיא לכ ןכ לע
הל
גאדת
תא דייצל
היתונב
,םידימצב
,ןועשב
ב
,םיליגע
ב ו קנע ב תרשרש
לש תילכלכה התלוכי יפל ,