Page 84 - n

Basic HTML Version

84
אהי הש
טשק הבוט / תיני'צוקה
י
ןורהא לא
החפשמה
הרוצב הלהנתה תיתרוסמה תיני'צוקה
ןב .תילכראירטפ
איבה אשינש
אתבסהו אבסה םירקמה בורב .וירוה תיבל ותשא תא
ותואב ויח
תיב םע
.תבחרומה החפשמה ינב
המוקמ תא אוצמלו הכרד תא סלפל הלכה לע היה הכרד תישארב
תוסיגה ןיב שגפמה םיתעל .תיבה ירייד ןיב
בוט היה
תוקיתווה .
וכירדה
תוריעצה תא
,םיאושינה ייח תליחתב
ו
וזל וז ורזע םישנה
לודיגב ה םידלי
.
םיתעל ,תאז םע
הריעצ הלכ לש ןויסינ רסוח
,
הילע היהש הדבועהו
ראשל סחיב המצע תא חיכוהל
החפשמה ינב
תיבב ןויסינ רתוי הריעצה הלכה השכרש לככ .םיישק הינפב ודימעה
.רתוי םילק ויה הייח ,שדחה
הזכירו הלהינש וז איה בור יפ לע .תיזכרמ תומד התייה אתבסה
תיזכרמ הפוקל םהיתורוכשמ תא וריבעה םינבה .תיבה קשמ תא
.הרטמ וזיאלו ףסכה קלוחי דציכ הטילחה אתבסהו
ךות ,ןבומכ
.םינבה לש םתעדב תובשחתה
תיבל ץוחמ םירבגה והש בור יפ לע
אתבסה ןשארבו ,םישנהו
,
ויה ייח תא ולהינ
.םוימ
םישנה
תונומא ויה
חורבו לארשי תרות יפ לע תאז .םידליה ךוניח לע
רפסמ קוספה
ילשמ :
שוטית לאו ךיבא רסומ ינב עמש"
תרות
"ךמא (
ילשמ
,'א קרפ
.)'ח קוספ
םוקמה תפשבו
,
ה תפש ַ
מ ְ
לא ַ
י ַ
לאם:
ךיבא רסומ ,ינב עמש
-
ה' ָ
צי ִ
ס ה'ד ֶ
אָ
ו ָ
ו ה' ֶ
ד ְ
נ ֶ
נ ,' ְ
ל ֶ
ק י ִ
נ הֶ
נו ֹ
מ ה' ֶ
ד ְ
נ ֶ
א
.
או
ךמא תרות ,שוטית ל
-
הֶ
ל' ְ
די ִ
ו יי ִ
ק ,הֶ
נה ִ
רֹ
ות ה' ֶ
דא ָ
מוּא ה' ֶ
ד ְ
נ ֶ
נ
.
הידליש הגאד ,םוק המיכשה השיאה
י
,וכרבי ,וללפתי ,םיידי ולטי
תסנכה תיבל וכלי
וכליו
ב דומלל
" "תוא . תוא ,
ןושלמ
תויתואה
,שדוקה תפש לש תוירבעה
ל ןתינש םשה היה
תיב ה ,שרדמ
,"רדח"ה
לל ליבקמה
י
הרותה דומ
תינמיתה הליהקב
.
םידליה וקסע תואב
ב
ארקמה ימעט לע ורזח ,ינרות דומיל
םיליהתו הרות יקרפ וננישו ,
.