Page 83 - n

Basic HTML Version

83
תיני'צוקה הפיכה
- ֹ
וט ִ
פי
םייוגה ןיבו םהיניב ןיחבה ןי'צוק ידוהיל דחוימ שאר יוסיכ
-
"י ִּ
פ ֹ
וט"ה .
שארל ביבסמ הרופתה דב תפיכ יהוז
ש
תשיבח תרוצ
ה
.הליהקל הליהקמ התנתשה
הפיכה עבצל
התייה
גח לכל .ערואמל םאתהב רחבנ אוהו תועמשמ
תותבשל ,הנותח וא הווצמ רב ,הלימ תירבל םגו ,תופיכ ומאתוה
.תולבא תופוקתלו ,לוח ימילו
שמיש השעמל
יוטיבל יעצמא יפוטה
תוכיישו תוהז
-
ה םעל
ידוהי
ו
הליהקל
.
ותרקוי
הדדמנ יפוטה לש
תוכיאבו ועבצב
הריפתה .
,םידוהי אלה יניעב בר ךרע לעב היה יפוטה
ו
דע ןובריעכ שמיש
.בוח םולשת
תויני'צוק יפוט תופיכ