Page 85 - n

Basic HTML Version

83
למ
גואדל השיאה לש הדיקפת היה תאז דב
תיבה יכרוצ לכל
םיתעל .שובלו ןויקינ ,לושיב :ויריידו
התייה
תרזוע לש הרזע
םא ,
תאז רשפא ביצקתה
,
ר םישנ .דבל היתומישמ תא העציב אל םאו
תוב
ץמוא ורזא
סנכהל ןקלח תא ומרתו
תפסונ תיפסכ ה
תודובע ידי לע
הריפת ,המקר
ו
תנכה
םיפיטח .
תוזעונה
רתוי
ורבצו תויאמצע ויהש ,
,תיבהמ הריכמ רחאל ןויסינ
םינוש םיכרצמ רכממל תויונח וחתפ
הליהקל
םישבוימ םיגד ,ץמוח ,ןיי ומכ
ו
םיפיטח , ו ףא
שובייב וקסע
.םינילבת תניחטו
שיאה
הלוגסב הנחינ תיני'צוקה ה
הבושח
אורקל העדי איה .תפסונ
ויהו רודיסה ןמו שמוחה ןמ
םישנ
ולכיו ארקמה ימעט תא ועדיש
.הרותל היילעה ינפל ןוגינה לע רוזחלו ןהינב םע תבשל
םישנה םג
ארקמה ימעט תאו האירק ודמל
"ב תוא ,"
שרדמה תיב
ימוקמה
ןה .
ןתיב ינב םע ובשי
רחא ובקעו
ידומיל
הרותה
תבשב וכרענש
רחא
םיירהצה .
השיאה ידגב
השיאה השבל ןי'צוקב
ֹ
ול ְ
נ ִּ
גי , בש
תימוקמה ןושל
של
הלארק ןי'צוק
ארקנ
פ ֹ
ו ְ
ד' ָ
בה
תעירי אוהש ,
ב ד
רטמ ינש ךרואב
ביבסמ תכרכנה
ל ףסונ םיתעל .ןתומל
ֹ
ופ ְ
ד'ה ָ
ב ֹ
וט ְ
דל',
תכתמ תרוגח אוהש
,הפוסכ
תועבט תרשרש ןיעמ
קוזיחל
ֹ
ופה ְ
ד'ה ָ
ב
השבלנ ןוילעה ףוגה קלחב .
צלוח ה
ורפתנ םידגבה .הנתוכ דבמ ללכ ךרדב ,םיכורא םילוורש םע
ב ןהישובלמ תא ורפתש תויתריצי םישנ ויהו ,ימוקמ טייח לצא
ומ
.ןהידי
תתב תונכש תונידממ עפשוהו חתפתה םישנה לש ןשובלש רכינ
.תידוהה תשביה
,לשמל
זי ִּ
מא ָ
ק ל ָ
ב ְ
רא ָ
ס
וא
י ִּ
בא' ָ
גנ ְ
א ָ
פ
רוזא לכב(
)רחא םשב םישמתשמ ודוהב
-
םהילעו לאוורשכ םיבחר םייסנכמ
םייסנכמה .הלודגו הבחר הקינוט
ךרואה לכל םיבחר תויהל םילוכי