Page 66 - n

Basic HTML Version

66
הי תליהק
ויד
ְ
נ ַ
מַ
נ' ֶ
צ ַ
ג ָ
לם
ה רייע ה ֶ
צ' ַ
ג ְ
נ ַ
מַ
נ
םָ
ל
יהוז
ףוח לע הרופא רפע תעוצר ,הנטק הרייע
ַ
מ ַ
ל ַ
בר מב זוח
ִּ
ט ְ
ר ַ
ו ְ
נו וּג
,תידוחיי הנה וז הרייע .ר
עברא ואצמנ הב רשא
מ תותדה
תוליבומה
םלועב
,תירצונה תדה :לידבהלו ,תידוהיה תדה :
רשאכ ,תובוחר העברא הרייעל .תידניההו תימלסומה
רבוע לודג רהנ
הרייעה ןופצב
אוה דחא .
םידוהיה בוחר
,תסנכה תיב והצקב רשא
,תוחפשמ יתש טעמל .תוחפשמ םישימח דע םיעברא וררוגתה ובשו
ףסונב .ץראב םירזופמ םה םויכו שדוקה ץראל התלע הליהקה לכ
בוחר ,םהלש הליפתה תיב והצקב רשא םירצונה בוחר םנשי
דגסמה ובו םימלסומה
, כון חר
.םתליפת תיב ובו תידניהה תדה לש בו
תופידר אלל ,ןודמו ביר אלל ,האלפנ הינומרהב ויח תותדה עברא
הלוגה תוצראב יוצמ היהש יפכ תוימשיטנאו
תורחאה
לכ .
דחא
דביכ
הערפה אלל ינשה לש ותד תא
הז ןיינעב .הדעו הדע לכ לש הנחלופל
ה יגוס לכ תא תדכ טוחשל םידוהיל רתיהה תא ןייצל שי
רקב
,םהל םישדוקמה רקבה ירדע יבגל םידניהה תנומא ףרח ,םהינימל
הז רבדו
אלא םהיניב תקולחמ עלסכו ףגנ ןבאכ הוויה אל םלועמ
אה ודביכ
דח
עירפהל אלש תנמ לע .האלפנ הרוצב ינשה תא
הזל הז
םינייצמה תולובג ועבקנ
תדה ינחלופ תא ךורעלו םייקל ןתינ ןכיה דע
תוכולהתהו
שה תודעה לש
.תונו
רבד
דחוימ אוה
הב ולעפש תותדה עברא לע זמורה הרייעה םש
םשה .הינומרהב
םָ
ל ְ
ג ְ
נ ַ
מַ
נ' ֶ
צ
לש םילמסה םירוזש וב רשא לילצכ עמשנ
:םה ולאו תותדה עברא
ג ְ
נ' ַ
צ
,
ָ
ו ָ
ו ְ
נג
,
ב ְ
מֹ
וק
,
י ִ
נ ָ
מ
.
ג ְ
נ' ַ
צ
-
כנוקה הז
י הי
;םתליפת יתבב םידניהה םיעקות הז ילכ םעו ,ןבקרוקל המודה
ְ
נ ָ
ו ָ
וג
ְ
כ ַ
ו ..." ימלסומה דגסמב העודיה ןיזאומה תאירק איה
ָ
ב"ר ;
ב ְ
מֹ
וק
ו ;ידוהיה םעה תליפתל ךיישה רפושה אוה
י ִ
נ ָ
מ
ובש ןומעפה אוה
.םירצונה תליפת תיבב םילצלצמ