Page 67 - n

Basic HTML Version

62
ו לולא שדוחב
ת
דחי תולוקה תעברא לכ םיבברעתמו םיעמשנ ירש
,הרייעה ךותב
םא קפסו
דחי םיעמושש םלועב םוקמ דוע שי
תא
ב .וללה תולוקה תעברא
םָ
ל ְ
ג ְ
נ ַ
מַ
נ' ֶ
צ
דמוע
היהש תסנכה תיב
דחאכ ינחורו יתליהק זכרמ הוויהו רתויב םיראופמהמ
.
די יבתכ יפל
תנשב הנבנ תסנכה תיבש ירה םיקיתע
2624
רצחב האצמנ ןכ ומכ ,
תנשמ ,רתויב הקיתעה תידוהיה הבצמה תסנכה תיב
2269
רשא ,
רש תרמ :בוטה םשה םיקוקח הילע
תיבש ןכתיי .ה"ע ןויצ תב ה
.רתוי םודק תסנכ תיב תוברוח לע הנבנ םויה דמועה תסנכה
,ררופתהו ונוממישב תסנכה תיב דמע לארשי ץראל ונתיילע זאמ
רשאבו ,המלענ תסנכה תיב תלוכת לכ ,בקרנו לילכ טעמכ סרהנ ובור
'מה תנעטלש ירה ,הרותה ירפסל
םיראשנה ןורחא( ל"ז ןורהא
גתהו הרייעב
לכיה .דודשאל הלא םירפס וחלשנ )יר'גנטמב ררו
םידחוימה םירוטיעה ןכו ותיצחמב בקרנו בטרנ ראופמה שדוקה
.ובקרנו וקחמנ הסינכה תלדב םיקוקח ויהש ןמוא השעמ
ם
ָּ
לְ
גְ
נ ַ
מַ
נ' ֶ
צב תסנכה תיב
רוזחשה ינפל