Page 65 - n

Basic HTML Version

63
ו "ךתלחנב םייוג ואב" לודגה וננובאדל םלוא
ג .'ו
הפוקת ךשמבו
הליפתה םלוא
לכב ,םוקמה ישנאל תירוביצ תוסנכתה םוקמל ךפה
ה
ינשה רדחה ,םוקמה ישנאל תויונח ונבנ שיבכל הנופה רדח
החנזו ,
םיימוקמהו
ושמתשה
אל הז שודק םוקמב
ח
םינילבת שובייו ןוס
.םיניערג יגוסו
תיב לש םיצופישב הייריעה הלחה םויכ ,ונתחמשל
.תסנכה
הללאמ ישנא
נ
"ם ָ
תוּק ה ָ
שאַ
ל ָ
פ" ןושלמ ה ָ
שאַ
ל ָ
פ םג וארק
תרובח(
)השאלפ
.
הרבס הנשי
ש
,ןילופ תוצראמ םירגהמ ועיגה הז זוחמל
םהל ןתינ ןאכמו ,םש ועקתשהו תימוקמה תידוהיה הרבחב ורעתה
הלאו ןכתיי ,תוכילה ימיענו רתוי םיריהב הללאמ ישנא .הז םש
וז הרייע .םינלופהמ ונלביקש תויראשה
התייה
תיסחי הנטק
םש ויה ,
וא תוחפשמהמ קלח ןכל ,האוג הלטבאו םיבר הסנרפ יישק
םירבגה
הלודגה ריעב ררוגתהל ורבע
םלוקאנרא
ףרט איבהלו הדובע אוצמל
םכניאש" הנעטב ,הדהאב םתוא הלביק אל הליהקה ,םרעצל .םתיבל
םתרטמ ירהש( "!הליהקל םיכיושמ
התייה
םיגחב .)סנרפתהל קר
לבקל וכז אל תוחפשמ ןתוא ,תויוכז םילבקמו םיפסכ םינתונ ויהש
ָ
ו וארקנו תובטהה
ַ
נ ֶ
פא ְ
רינ
םיצמאמ רחאל קר ."םיכייש אל" ונייהד ,
םוגאבמקט תסנכה תיב ישאר ,תושקבו תוניחת ,םיבר
וטילחה
םתחמשל תויוכזהמ קלח ולביקו תסנכה תיבב םירבחכ םלבקל
ךותב ועמטנו ץראב הפי וטלקנ לארשיל הללאממ םילועה לכ .הברה
הליהקה ללכ
.לארשי ץראב םהיתובשומ לכב תיני'צוקה