Page 64 - n

Basic HTML Version

64
ָ
מ ידוהי תליהק
הַ
ל ְ
לא
הרייעה
הַ
ל ְ
לא ָ
מ
הַ
ל ְ
לא ָ
מ
איה
זוחממ אצויה רהנ תדג לע תנכושה הלודג הרייע
רוראפ
יצעו םימגא ,בר קריב לובטה םירטמוליק המכ ןופצ ןוויכל ,
ינפל( הנורחאה הפוקתב ויח הללאמב .םיבר םייפורט תוריפו סוקוק
תנש 2934
םניינמל
זכרמב .בא יתבו תוחפשמ םישימח דע םיעברא ,)
תנשב הנבנש תסנכה תיב דמע ,ןאוסה קושה לש ובל בלב ,הרייעה
2392
.םניינמל
תנשב רגסנ הז תסנכ תיב
2933
ץראל הלע םידוהיה ןורחא רשאכ ,
הריבעה ,הצרא םתיילע םרט ,הללאמ לש תידוהיה הליהקה .לארשי
ש וחטשו ,הנבמה ,תסנכה תיב חטש תא
להנימל תורבקה תיב ל
ארקנה הייריעה :ימוקמה
ת ַ
גנ ָ
פ ֶ
י'טי
וא הנבה ךותמ השענ רבדה .
תיב .הברה ותשודק לעו םוקמה לע רומשת הייריעה יכ הווקת אמש
ירפס לכיה אלל הנבמה .םנוממישב םויה םידמוע ולש רצחהו תסנכה
.ולא םירבד המילעה די וזיא עודי אל ,הליפתה תמבו הרות
כ ראשנש המ
תוגרדמה ולא ,םוקמב היהש ראפל ןורכיז ןבא
בתכנ תסנכה תיב ריק לע .םישנה תדעו הנוילעה המבל תוליבומה
תויתואב
"
הנבל שודיק
"
:קוספה
,הניר וננושלו וניפ קוחש אלמי זא"
"הלא םע תושעל 'ה לידגה םייוגב ורמאי זא
קוספ ,ו"כק םיליהת(
)'ב
ךותבו ,
ה קוספ
שגרמ .המקהה תנש תא וטרח
תיב ךותל סנכיהל
תסנכה
רשאכ ,שדוקה ןושלב בותכה תא אורקלו
םג
םיימוקמ
תשמ םידמוע
א
העיגמש םעפ לכב יכ ןייצל שי .הכרעה יאלמו םי
דימו הבר תולהקתה הנשי ,םוקמל םירקבמ וא םילייטמ לש תחלשמ
תובתכב םיחוודמה תונותיעו תרושקת יתווצו םיבר םיימוקמ םיעיגמ
ו רוקיבה לע תוינוגסס
ייחל דירש .לארשי ץראב םידוהיה ייח לע
םיבוציעב םג אוצמל רשפא תסנכה תיבב היהש ראפהו הליהקה
.םישנה תרזעבו הליפתה םלואב ןכו תסנכה תיב תרקתב םיפיה