Page 63 - n

Basic HTML Version

63
יתרייעב יירוענמ תרבג התוא תא יתרכז(
צ'
השמיש םש ,םאלגנמנ
ירפסו הביתה ,לכיההו דימת רנ קלד תסנכה תיבב .)הרומ איה
רתיה ןיב ,םיבוטה הישעמ תוכזב .םמוקמב םימייק ויה הרותה
רבקיהל התכז ,דימתה רנ תא הקילדמו ןמש תכפוש םוי םוי התייהש
.לארשי ץראב
והיה הליהקה הקיזחמ תסנכה תיב תוחתפמ תא
ד תי
רק לש אהל ,
םויכו
תנמ לע ,הלשממה ידי לע ץופיש רבוע תסנכה תיב
ןואיזומל וכפוהל
ךכל תודע ,ויפויב ביהרמ היה תסנכה תיב הארמ .
לכיה" דובכ רחא ןכוש םש רשא ,לארשי ןואיזומב תוארל ןתינ
.הדעה תראפתל הליהקה לש "שדוקה
םוכיס
ודוה תלשממ
,
ףותישב
,ןי'צוק תודהי תתומע
תומוקמ לע הזירכה
הליהקה
תידוהיה
-
דועו תורבקה יתב ,תסנכה יתב
-
םירתא לעכ
מל םיימוקמהמ ענמיש רבד ,םייגולואיכראו םיירוטסיה
כ וא רו
ה"עב דיתעבש הווקנ .םהב רוחסל
יי
וצפשיש תנמ לע ןתינש המ השע
תסנכה יתב לכ תא
םידוהי לש האלפומ הליהקל ןורכיזלו ד ֵ
על ודמעיו
הט םיידוהי םייח המייקו הססתו היחש
.הלודגה ודוהב םימלשו םירו