Page 62 - n

Basic HTML Version

62
,םידוהיה בוחרב םקוממ רוראפ לש תסנכה תיב
יתש לעב הנבמ
,ךרואל תינבלמ הרוצב הנבנ תסנכה תיב הנבמ .ןיעל טלובו תומוק
ב
ץע יפוליגב רטועמה ריק ךותב יונבה שדוקה לכיה יוצמ ברעמ
תיב ללח זכרמב היונב הביתה .םייחמצ םיביטומב רקיעב ,םיביהרמ
הביתה .םידומעמ םיבכרומה הקעמו רדגב תרדוגמ רשא ,תסנכה
לע הלעמל המוקב תמקוממ ,ןי'צוקב תסנכ תיב לכב ומכ ,הנוילעה
ירחש םיללפתמ וז הביתב .יחרזמה ריקה
םשו תותבשבו םיגחב ת
היינשה המוקב תמקוממ םישנה תרזע .הרותה רפסב םיארוק
.הנוילעה הביתה ירוחאמ
רוראפב תסנכה תיב םינפ
יתיכז
םימעפ המכ הז תסנכ תיבב רקבל
םעפב דציכ ינרוכז ,
תסנכה תיב תלד תא הדבכנ השיא יל החתפ ירוקיבל הנושארה