Page 48 - n

Basic HTML Version

48
ירפס להנל םיבייח ויה םינמאנה .םירבח העבש דע השולשמ
הנשב םיימעפ תוחפלו ,ימוימוי תוסנכהו תואצוה ןובשח :תונובשח
,הנשה שאר ינפלו חספ ינפל ,הליהקל ח"וד רסמנ
םירבחהו
הליהקב
יתנשל תחא .םינזאמה תא רשאל םיכירצ ויה
,םינש שולשל וא םי
תופסאה .תפסונ השדח הפוקת לוהינל םינמאנ שדחמ םירחוב
ינפל ,תיברע תליפת רחאל ,תבש יאצומב תסנכה תיבב ושענ תויללכה
ויה הליהקה ינב םיתעל .חבשל ונילע לש שידקהו תולעמל ריש
הליהקה ינב לש המכסהו תודחא יאמ עבנש רבד ,יוג ןמאנ םינממ
ינמאנה יונימל רשאב
הריחבה תוכזל רשאב .ם
רבדה ,םינמאנה לש
ֵ
ג( הליהקב רבחכ בשחנש ימ קרש רורב היה
' ְ
נ ִּ
מ
,רוחבל יאשר )י
יב תא םיתעל םידקופ רשא הביבסה ירייד וא םיחרואו
,תסנכה ת
.רחביהל וא רוחבל םיאשר םניא
תסנכה תיב קפיסש םיתורישה תרגסמב
התייה
הרזע לש תרגסמ
מב ,תלוכי יטועימו םיקקזנל
שארו חספ :ירק ,םיגחה ינפל דחוי
ולא םיפסכש תעדל תאזו ,םידבכנ ףסכ ימוכס וקלוח םהב ,הנשה
תיבל ומרת רשא םידבכנ םיחרוא וליפאו דבלב הליהקה ירבחל ונתינ
ךשמב םרג רשא רבד ,ל"נה הבטהב ללכיהל וכז אל ,הנשה לכ תסנכה
.הליהקה ירבח ןיב ןודמו ביר הברהל םינשה
ע הברה ןכ ומכ
,תיללכה הפיסאב ונודינ םייתרבחו םיישיא םיניינ
ןודל םישנ ןהו םירבג ןה םייוג ףא הדעה ינקז ינפב ועיפוה םיתעל
רדס .םידוהיה דגנכ
ןידה קספ
לע טילחמ הדעה ןקז :ךכ היה
לש "םינמאנה" םעו ,םיפסונ םינקז םע ץעייתהש רחאל ,הטלחהה
ד יקספ אוצמל ןתינ ןידה יקספ רתי ןיב .הליהקה
םיידוהי ןי
אוהו" ןיינמכ( תוקלמ הרשע שולש שנוע ,סנק :תמגודכ םיקהבומ
ילכ תבינג ןכש לכו הבינג :ןוגכ םירומח םיעשפ השעש ימו ,)"םוחר
היהש ירה ,ילוכו ףואינ ,היסהרפב תבש לוליח ,םתריכמו שדוק
ירשקב ומיע םידמוע אל ,הרבחהמ הדונמ ונייהד ,םרחב ןיירבעה
ל םיכרוע ןיא ,רחסמ
תא םירבוק ןיא ,תסנכה תיבב הלימ תירב וינב