Page 49 - n

Basic HTML Version

49
תערכה תא וילע לביק אלש ימל ףא הפי וחוכ הז םרחו ,ילוכו ויבורק
בתכב ,וישעמ לע הרומג הטרח עיבה םרחומהש רחאל קרו .ןידה תיב
,אוהה אטחה בזעיו ,הלסכל דוע בושי אלש ומצע לע לביקו םידעב וא
ענ זא וא ,דחוימ סנק ומצע לע לביק ףאו
לע ,"רדנה תרתה רדס" ךר
.םינקזה ידי
הפיסא הכרענ ,םינושה תסנכה יתב ןיב תועד יקוליח ועלגתנ םא
הנומש ךותמ תסנכ תיב לכמ םיגיצנ העברא הנומה ,הלודג תיללכ
לכ לעו ,בתכב ןידה קספ ןתינ תונעטה תעימש רחאלו .ויהש תוליהקה
גיצנ
התייה
תיבב תבש יאצומב ומסרפל תוירחאה תלטומ
תסנכה
.ךייתשמ אוה וילא
3
תד יתוריש 2
תסנכה תיב םעטמ תד יתוריש ונתינ ,לארשי תוצופת לכב גוהנכ
יתוריש ,הטיחש ,הלימ תירב ,הנותח תכירע ,הליפת םוקמ :ןוגכ
לע וססבתה תסנכה תיבל תוסנכהה .ילוכו הרות ידומלת ,הרובק
שת ,"ךריבש ימ" תכירע ,גחו תבש לש תווצמה תריכממ תומורת
םול
תכירעל ,הצילח תכירעל דחוימ םולשת ,הנותח תכירעל דחוימ
שוכרהמ ויה תוסנכה ןכ ומכ .םירדנו םינוש םירושיא רובעו םישוריג
.םירחא םיסכנו תויונח ,תומדא :ףתושמה
םוכיס
יד .הליהקה ינב לכ תא רשגמו דחאמה יעצמא הוויה תסנכה תיב
יכיראת לכ תא אוצמל רשפא םש קרש רכזאנ םא
לש לידבהלו הדילה
השעמל .החפשמה לש ןיסחוי ןליא ןכו ,הליהקב דיחי לכ לש הריטפה
ריעה לש יללכה לשממה לע ףסונ ימוקמ לשממ ןיעמ היה תסנכה תיב
.הנידמה לשו