Page 47 - n

Basic HTML Version

42
ןי'צוק ינב תדע לש תסנכה יתב
.םיראופמו םילודג תסנכ יתב הנומש םלית לע ודמע ןי'צוק זוחמב
ריעב
םַ
לוּקאַ
נ ְ
ר
תסנכה תיב :תסנכ יתב ינש ודמע
םוּגא ַ
ב ְ
מוּד ַ
ק
ושוריפש(
רהנה לש ינופצה דצה
תסנכה תיב ,)
ְ
מ ַ
ק ֵ
ט
םוּגא ָ
ב
ושוריפש(
דצה
ימורדה
רהנה לש
.)
ריעב
ןי'צוק
:תסנכ יתב השולש ודמע
םוּגא ַ
ב ְ
מוּד ַ
ק
,
םוּגא ָ
ב ְ
מ ַ
ק ֵ
ט
תסנכה תיבו
י ִּ
ס ֵ
ד ָ
ר ַ
פ
)םירז ןושלמ(
,ןכ ומכ .
הרייעב
רֹ
ורא ָ
פ
הרייעב ,דחא תסנכ תיב
הַ
ל ְ
לא ָ
מ
דחא תסנכ תיב
הרייעבו
םָ
ל ְ
ג ְ
נ ַ
מַ
נ' ֶ
צ
.דחא תסנכ תיב
ב תסנכה יתב
:םהו םייזכרמ םידיקפת השולש ואלימ ןי'צוק
תיב
,הליהקל
תיתרבח תרגסמ
.תד יתורישו ,
2 2
הליהקה תיב
ןיעמ ,תירוביצ תרגסמב ולהנתה הליהקה לש שדקהה לכ יסכנ
םויה םיריכמ ונאש יפכ ,התומע
,
תיטפשמו תירוביצ תוכמס םע
לכ .ימוקמה קוחה יפל םיפתושמה םיסכנה לכ לש תוירחאו ,הבחר
.התומעה ידי לע ונתינש םיתורישהמ תונהיל יאכז היה הליהקב רבח
שוכר יניינעב םידוהיה ןיב תועד יקוליח ועלגתנו הדימבש ןייצל ואר
כה ,המודכו
ו
םג םירקמ הברהבו ,תידוהיה הכלהה יפ לע רוריבל אב ל
,דומלתה ןמ תואבומ ןידה יקספב וטטיצ םידוהה ןידה יתב יטפוש
ורע ןחלושהו ם"במרה
1 2
תיתרבח תרגסמ
הליהקה .הדעה ינקז ודמע השארבש תיתד ,תיתרבח תרגסמ
ֹ
וי םג הארקנ
ַ
ג
ֹ
וי ארקנ הליהקב דיחיהו ,ם
ַ
ג ַ
ק ֶ
ר
שארב .ן
דמע הליהקה
לכמ שישקה ,ישארה ןקזה
יללפתמ
דע דמע הז דיקפתבו ,תסנכה יתב
ונומ ןקזה ידי לע .ותומ םוי
ַ
ק( םינמאנה
ִּ
א ַ
קי ֵ
ר,)ן
ולהינש ולא םהו
ללכ ךרדב היה םינמאנה רפסמ .תסנכה יתב שוכר תא לעופב