Page 46 - n

Basic HTML Version

46
ה האמהמ היינשה הפוקתה
-26
!רתוי רבדה רורב ונתפוקת דעו
תנשב תורצנה תפוקתב
32
ירש סמות ןאס םשב חילש עיגה הריפסל
יהש םוקמה ידוהי לע עיפשהל חילצהו
.םהה םימיב ו
לע תורמל
לע רומשל וז ןיסולכוא תטועמ הליהק החילצה תואלתהו תוכופהתה
הביבסהמ תעפשומ תויהל ילבמ הלש תוירוקמה לעו התוימצע
הקוחיר ףרח ,הפשו שובלב אל ףאו םייח חרואב אל ,תירכונה
רתיה ןיב םיידוהי םיזכרממ
לשב
דע הווהמה ילכראירטפה רטשמה
רפנ יתלב קלח םויה
.הליהקהו החפשמה יווהמ ד
תא קנוי הז רטשמ
תונקתב תאטבתמה הצרעה ,םינקזלו םירגובמל הצרעה ןמ ותמצוע
לכ לצא יתרבחה דוכילה תדימ .הדעה תרוסמב תולבוקמה תובר
ידי לע גוחנ יתחפשמ עוריא לע .דואמ הבר הניה ןי'צוק ידוהי
נ הז יתרבח דוכילל םלוה יוטיב ץראבו ל"וחב הלוכ הליהקה
ןתי
הווצמ תודועסב תוארל
יריש תרמז
ֹ
וקה ַ
לס
תירבעב תוחבשתו תוריש ,
תפש איה םהיפ לע הרוגש התייהש הפשה רשאכ
ַ
מ ְ
לא ַ
י ַ
לאם (
תפש
םעב ,'הב הנומאה תא םיאטבמ סלוקה יריש .)ודוה םורדב רובידה
טויפ לכב םייתסמש רבד חישמה תאיבל הגרעה תאו וצראבו לארשי
.טויפו
הבש אופא אלפ ןיא
הנכומ הליהקה תא האצמ הנידמה תזרכ
ולסיח תופידרמ הלבס אלש ףאו ןויצל םיפוסיכה תא רתלאל שממל
וילאמ ןבומה רבדכ םשוכר תא הישנא
,
תואצוה תא ונמימ ףאו
םינשב המייקתה היילעה .הצרא םתיילע
2931
דע
2962
היילעהו ,
רתויב הלודגה
םינשה ןיב התייה
2933 דע 2934
מיקה הליהקה ינב .
ו
ןופצב :ןי'צוק ינב תרהט לע םיבשומ השימח
-
רודזורפב ,לבוי רפכ
םילשורי
-
בשומ םורדב ,רזעיבא בשומ ,ןויצ תליסמ ,זועת בשומ
ומכ תורחא תודע ינב םע םיברועמ םיבשומ לש לודג רפסמו ,םיטבנ
,לאיזוע תיב ,היחתפ ,הידפ ,היסחמ ,הירוא רפכ ,םורת ,םחנ בשומ
דוסי ,רחש ,רפוע רפכ
כ תעבג ,הלעמה
"
הפי ובלתשה ןכ ומכ .דועו ח
.םיינוריע םיבושייב