Page 45 - n

Basic HTML Version

43
ןי'צוק תודהי
-
רופיס י
תוליהק
ןרוא ףסוי /
,ןהלש תסנכה יתבו ןי'צוק ידוהי תוליהק לש ןהירופיס
ב ומסרופש יפכ
"הימחנ רוא" ןולע
ןי'צוק ינב תודע
ןי'צוק תליהק םג ,ח"שתה תנשב לחהש תויולג ץוביק עצבמ םע
מ תא הזרא
י
לטלט
קו השוכר תא הרכמ ,הי
היילעל םיסיטרכ התנ
ַ
מ ףוחב הבשייתה וז הליהק .לארשי ץראל
ַ
לאא ַ
בא
רק תנידמב ר
אהל
התנמו ,םיזכרמ השימחב התייה רשא ןי'צוק זוחמב ודוה םורדבש
כ- 3,111
,רוע ימוחש םידוהי לש וז האלפנ הליהק .דבלב תושפנ
י תקיתע הניה ,םיצורחו םיבידא ,םינשייבו םיוולש
.ןימו
ןברוח ירחא ועיגה רשא םינושארה םילוגב ליחתמ ןיסחויה רופיס
ויתוינא םע רוזאב ועיפוה רשא םיבשייתמה םע ןמיתמ ןושאר תיב
,הליהקה ינב ידי לע ובתכנש םייממע םיריש יפל .ךלמה המלש לש
ס
תנשב ועיגה ךלמה המלש ינפ
931
םימשב איבהל ידכ הריפסה ינפל
ב .שדקמה תיבל תרוטקו
ףוח לאמאבא
למנ תא ומיקה םידוהיה ר
זכרמ שמישש למנ ,רונגנארק
.הקירפאל ודוה ןיב ירחסמ
ב
תנשב ,רתוי םירחואמ םימי
328
ךלמהמ םידוהיה ולביק הריפסל
ןיינק לש הלעמ תומר תויוכזו למנה לע תימונוטוא תוכז ימוקמה
.תומדאו
הליהק לש המויק לע רתויב תמדקומה הבותכה תודעה
תידוהי
רקב א
גיהנמל םיקוקח תשוחנ תוחול לש הצובקב איה הל
ןחלופ יניינעב םידוהיל תויוכז ובתכנ תוחולה לע .ןבר ףסוי םידוהיה
רתי תוכזו םיסמ תובגל תוכזה ,םיסמ םולשתמ רוטפ ,הלכלכו
.תורצוצחבו םיפותב ,תוישמשב ,תומיוסמ תורונמב שמתשהל
הפוקתה רופיס
,קוחרה רבעה לפרעב טול המודקה
לש ןרופיס ירה
ה האמהמ רתוי תורחואמ תופוקת יתש
-4
ה האמה דע
-23
התכז הבש
.ןבר תיב תוכלמ ,תידוהי תוכיסנ םויקל הליהקה