Page 42 - n

Basic HTML Version

42
ופמה
םוקמה לע םידנלוהה תוטלתשהל דע ךשמנ הז שוביכ .תמסר
(
2663
.ןי'צוקל םידוהיה ורזח טא טאו ,)
:תואבה תורייעב םיליעפ תסנכ יתב הנומש ףא ונבנ ןמזה ךשמב
ָ
ל ֹ
וקאַ
נ ְ
ר ריעב םיינש ,ןי'צוק ריעב השולש
ם
א ַ
מב דחא ,
ל
דחא ,הָ
ל
דחאו רוּרא ָ
פב
םָ
ל ַ
ג ְ
נ ַ
מַ
נ' ֶ
צב
.
צוקב תסנכה יתב תומש
:וארקנ ןי'
"םֹ
וא ָ
ב ְ
מֹ
וד ָ
ק" ,רהנה לש ימורדה דצה רמולכ "םֹ
וא ָ
ב ְ
מא ָ
ק ָ
ט"
-
דצה
ריעב ויהש תסנכה יתב םש לע וארקנ ולא תומש .רהנה לש ינופצה
ר ֹ
וג ְ
נא ַ
ר ֹ
ק הקיתעה
-
ולא תומש .םתובשייתה תליחתב םידוהיה ריע
.םָ
ל ֹ
וקאַ
נ ְ
ר הרייעב ונבנש תסנכה יתבל םג ונתינ
ה ולא תסנכ יתב
ווי
.ןי'צוק ידוהי לש םיקודאהו םיינחורה םייחל סיסבו שרוש
הפוקת התואבו ,טלחומ תד שפוח םידנלוההמ ולביק ןי'צוק ידוהי
,לארשי ץראמ םינבר ןיבו ןי'צוק תליהק ןיב ןושארה רשקה רצונ
.דועו ןמית ,קאריע
,םיטחושכ ,םינזחכ ,םינברכ ושמישו ריעב ובשייתה ןמיתמ םידוהי
ו םילהומכ
ירישע וכמת ,ינחורה עויסה תרומת .תוקונית ידמלמכ
םידוהי םוקמב ובשייתה ןמזה תוברב .ןמיתבש תובישיב ריעה
.ןילופו דנלוה ,קאריע ומכ תונוש ותראמ
שדוק ירפס תספדהב ןי'צוק ידוהיל ורזעו ועייס ףא דנלוה ידוהי
תנשבש תושעל וברהו ,םדרטסמאב התשענש
2691
לש חולשמ וחלש
ות ירפס
ידוהי םע םירשקה ףסונבו ,ולא םירפס .ןי'צוקל הר
ת ,םדרטסמא
רבד ,ןי'צוקב תידוהיה תדהו תוברתה תאייחהל ומר
םדוק רבכש תורמל .טויפה תרמז תוחתפתהל רתיה ןיב איבה רשא
םידנלוהה ןוטלש תפוקתב ךא ,החמש יעוריאב טייפל גוהנ היה ןכל
.ףקות הנשמב טויפה תרמז החתפתה
הליהקה גיהנמ
תידוהיה
י ִּ
ב ְ
ח ַ
ר לאקזחי 'ר היה ידנלוהה ןוטלשה תפוקתב
הבושת בתכמבו ,
,ךתלאשל" :ראשה ןיב ול בתוכ ,)דנלוה( גאהב ז ַ
עֹ
ב היבוט 'רל חלשש
יתבושת ?ןשונ ןשי םיבתכ ןי'צוקב שי םאה
בושייה זכרמב :ךילא
ה האמה דע ,רא ַ
בלא ַ
מב ידוהיה
-26
,םיזורחו םירוביח הברה ורביח