Page 43 - n

Basic HTML Version

43
תנ בורהו
החכוה הנשי ירה ,וז תודע יפל ןכ םא ."ודבאנו ונשיי
ה האמה םדוק דוע רא ַ
בלא ַ
מב םיטויפ ובתכנש
-26.
,דרפסו זנכשא תוצראמ םישדח םיבשייתמ םוקמל ורגיה רשאכ
תימוקמה הליהקה ןמ תלדבנ הליהק םיקהל ולחה
.
תיב תמקה
השדחה הליהקל תסנכה
הלחה
תנשב
2368
םידוהיה םתמועל ,
םיימוקמה
תסנכה יתב השישב םהייח תוחרוא תא םייקל וכישמה
.רוזאבש
( יטירבה שוביכה רחאל
2293
,קאריעמ םישדח םיבשייתמ ולחה ,)
ַ
ח ֶ
לאב
אמו ,
ָ
ר ֹ
וצ ם ָ
בה
רקיעב ובשייתה םהו ,ודוהל עיגהל הירוסבש
העפשהה הלחה ,ולא םידוהי תובשייתה בקע .ןי'צוקב םגו התוכלכב
השגרוה רשא ,חרזמה תודהי לש
ורבוח םקלח רשא םיטויפב םג
.ולא םידוהי ידי לע ןי'צוקב
ןי'צוק יאצוי תליהק הרהימ ,היילעה תרושב וניתובא לא עיגהב
מ תא זוראל
י
תולעל ורהימ שגרנו המוה בלבו ,םילדה םהילטלט
תוחוכב ושכר ףאו ,רתונה םשוכר תא ולסיחש רחאל לארשי ץראל
.הצרא היילעה יסיטרכ תא םמצע
מז לכ ךשמב
תרוסמ תא םה ורמש ,ןי'צוקב וניתובא לש םתוהש ן
ודעצ הליהקה תושנ ףאו ,הכלהב קודקד ךותמ הרותהו לארשי םע
בתכ רבכש יפכ ,ץרא ךרדבו תועינצב תושודקה וניתומ ִּ
א ךרדב
ישנ" :ונושל הזו "המלש תועסמ" ויתועסמ רפסב ן ַ
מ ְ
נ ְ
י ֵ
ר המלש
ןהישעמ ךותב תועונצו 'ה תא תוארי ןה םידוהיה
שולש תוללפתמו ,
ןה דעומו תבשב ,תולותבה ןהיתונב םג ןכו ןתיבב םויב םימעפ
'טעמ שדקמה'ב הליפתהו הנירה לא עומשלו ןחיש ךופשל תוכלוה
,
הנה תודמולמ יכ ,הרות ישמוח השימחו הליפת ירפס ןהמיע תואיבמו
."קודקדהו םימעטה יפ לע האירקב
רב םירוזפה ןי'צוק יאצוי לש תסנכה יתבב ףא
,לארשי ץרא יבח
תוחמשב ,םיגחב דחוימב ,ולא םיטויפמ טייפל םויה דע םיכישממ
םינושארהש ,אוה הליהקה תא דחיימש המו ,תודחוימה תותבשבו