Page 41 - n

Basic HTML Version

42
ןי'צוקב םידוהיה תודלות תיצמת
"ןי'צוק יגהנמ" רפסה ךותמ ןושאר קרפ
י בקעי ברה תאמ
זועת בשומב הליהקה בר ,בקע
.םאצומל רשאב הליהקה ינבל שי תונוש תורוסמ
תרוסמ הנשי
תיב תפוקתמ ועיגה םוקמב ובשייתהש םידוהיה ינושאר יכ תסרוגה
ךלמה המלש ינפסכ ןושאר
םולשה וילע
איבהל תנמ לע ,
םינילבת
.ב"ויכו
רחאל ועיגה םיבשייתמה ינושאר יכ תסרוג תרחא תרוסמ
מזב תולגה
הלגהו רושא ךלמ ר ֶ
ס ֶ
אנמלש אב רשאכ ,הלא ןב עשוה ן
.רושא תולג איהו ,םיטבשה תרשע תא
ועיגה םידוהיה םירחוסה ינושאר ,םירקוחה בור תעדל םנמא
תוחול ינש םה ךכל תודע .הריפסל תירישעה האמה תוביבסב ןי'צוקל
האמב ובתכנ םירקוחהמ קלח תעדלש ,םידוהיל ונתינש תשוחנה
חול .תירישעה
ַ
מ תנידמ לשומ קינעה הלא תו
ַ
בלא רא
םשב ארקנה(
)למוריפ ןמרש
.ןבר ףסוי הליהקה שארל םתונמאנ לע הרקוהכ
תוחול
ןי'צוקב םידוהיה לצא םויה דע םייוצמ הלא
תסנכה תיבב
י ִּ
ר' ֵ
צ ְ
נא ַ
ט ַ
מב
(
דוע
םידוהיה תוינומדק" רפסב ואר ולא תוחול לע
.)ץיבולאפר לאומש 'ר תאמ "ראבלאמב
ר תוכופהת
ידוהי לע ורבע תוב
רא ַ
בלא ַ
מ
תירישעה האמה תפוקתמ
ה האמה דע
-26.
ה האמה ירחאש הדבועה הבושח ונל
-26
שחרתה ,
.ראבלאמ יפוח לש יפוריאה שוביכה
תפוקת תא השעמל םרג הז רבד
זכרמ .הביבסה ירפכבו ןי'צוק ריעב בושחה ידוהיה זכרמה לש ושוביג
םייוניש םע ונימיל דע רמתשנ הז ידוהי
.םייתועמשמ אל
( יזגוטרופה שוביכה
2498 )
םשפנ לע וסנ רשא ,םידוהיל בר לבס םרג
ויה אלש םירחא תומוקמל
יזגוטרופה תטילשב
תורייעב ובשייתהו ,ם
ַ
נ' ֶ
צ ַ
מ ָ
ל ַ
ג ְ
נ
ָ
פוּ ם .רוּרא
ולביק ,ןי'צוקל םידוהיה ובששכ ,הז לבס תורמל
"םידוהיה ריע" תא ןהבו תופסונ תוזוחא םוקמה לשומ תאמ