Page 38 - n

Basic HTML Version

38
הליפתה חסונ
תוליהק גהנמכ םה םבורב הליהקה לש םיגהנמהו הליפתה חסונ
ודק םיגהנמ םנשי ךא ,חרזמה תודעו םידרפסה
םיידוחיי םימ
תסנכה תיבב )הפוח( "הרנמ"ה תיינב ומכ הדעה ידי לע ורמשנש
ידי לע אלו( ןתחה ידי לע הלכה שודיק חסונ תאירק וא הרות תחמשב
תוכזב ,הליהקה לש דדובמה םוקימה תורמל .)ברה
ןי'צוק לש התויה
תוצראב תוידוהיה תוליהקה ראש םע ףיצר רשק ךשמנ למנ ריע
רגיא ןנשי ,תורחא
םילשורי ימכחל ןי'צוק ימכח ידי לע וחלשנש תו
.הכלה יניינעב ריהקו
הפשב ארקנ רשא םהרבא ןב הימחנ יבר היה הדעה ימכח לודג
"אטומ הימנ" תימוקמה
-
.ןקזה הימחנ
יבר עיגה תרוסמה יפל
.הליהקה ישנא ידי לע םוחב לבקתהו הרות דמלל ידכ ןמיתמ הימחנ
כונח לש ןושאר רנב ותריטפ םויב
הווצמ תדועס הדעה ינב םימייקמ ה
,ח"כ תעבג בשומב "הימחנ לכיה" תסנכה תיב םקוה ומש לעו ורכזל
.דוהי ריעל חרזממ
ח"כ תעבגב תסנכה תיב