Page 39 - n

Basic HTML Version

39
ה
לארשיל היילע
לארשיל תולעל הטלחהה
תנשב הליהקב הלבקתנ
2928
תובקעב ,
ררושמה .תוחילש תשוחת ךותמ רקיעבו םהייח יאנת תא רפשל ןוצר
ןב
תליחתמ ורישב וז השוחת אטיב ,יבור השמ קחצי ,הליהקה
תקיתע הווקת ,ונתווקת" :םירשעה האמה
-
ץראל רוזחל ,ןימוי
."הספ אל דוע דחאה וניהולא ונליחנהש
ישאר .שפנ םייפלאכ הליהקה התנמ לארשי תנידמ תמקה םע
מ הליהקה
צ'
רוראפ ,םלגנמנ
,
לאמל נרא ,ה אלוקם
שארל ונפ ןי'צוקו
ארשי תלשממ
לארשי תלשממ תבושת .לארשיל תולעל השקבב ל
היתורוקממ םלשל הליהקה לעש התייה תידוהיה תונכוסה תועצמאב
.תוולנה תויולעה לכ תא ןכו הסיטה יסיטרכ ,היילעה תויולע תא
,ךכו
ידוהי
ןי'צוק
םלשל וצלאנ
פסכמ ם
היילעה תואצוה תא יטרפה
.
קה התלע ,סוטמב הלקת בקע ,חלצ אלש ןויסינ ירחא
הצוב
הדעה ינב לש הנושארה
ב-3
ראוניב
2931
.היילעה רעשל הרבעוהו
ךלהמב
2931
ףוס דעו ,תוחפשמ םיעברא דוע ועיגה
2932
כ ולע - 311
תנשב .שפנ
2934
ולע 811
דעו שפנ
2932
ולעוה 611
.תופסונ שפנ
דע
ףוס 2963
לארשיל ועיגה
83
.הליהקה ינבמ זוחא
רב םיבשומב ובשייתה ןי'צוק ידוהי
ץראה יבח
םהמ השימחש ,
,זועת ,ןויצ תליסמ ,םיטבנ :הליהקה יזכרמ תא םויה דע םיווהמ
תנשב .לבוי רפכו רזעיבא
2982
וררוגתה
23
לארשיב הדעה ינבמ זוחא
רשפא הליהקה ינב לש םיפסונ םיזוכיר .םיבשומה תשמחמ דחאב
.עבש ראבו דודשא ,ןויצל ןושאר ,קילאיב תיירקב אוצמל
דראפה םידוהיה
םהשכ םינומשה תונשב לארשיל ולע ןי'צוקב םיס
זכרמ .ץראה יבחרב םויכ םירוזפ םהו ,תושפנ םייתאמכ םינומ
בקעי להוא תסנכה תיב םג םש הנימינבב תיסדראפה הליהקה
םע ידרפס ידוהי אוה הליפתה חסונ .יני'צוק יסדראפ ןונגסב להונמה
תיבב םוקמב תפסאתמ הליהקה .הליהקל תוידוחיי תומיענ
תחפשמ
,הרות תחמשב רקיעב ,רדוק
םש
תא םידוקירבו הייתשב םיגגוח