Page 37 - n

Basic HTML Version

32
ןי'צוק ידוהי לש םאצומ
יפ לע .ןי'צוק ידוהי לש םאצומ תא תוריבסמ תורתוס תואסרג המכ
םידוהיה ינושאר ,הליהקה ינב תסרג
המלש תפוקתב תוניפסב ועיגה
המלש חלשש םירחוסה ,םיימוקמה םעה ירופיס יפ לע ,ויהו ךלמה
תו םיבהנש איבהל ךלמה
.ןושארה שדקמה תיבל םיכו
תרחא הסרג
.לבב תולג תפוקתב הנושארל רוזאל ועיגה םידוהי יכ תנעוט
רושא ילוג לש תידוהי הליהק תמייק התייה יכ םימיכסמ םירקוחה
.ןמית ךרד הילא ועיגהש ,ןי'צוקל ןופצמ
רתויב תמדקומה תודעה
םידוהי לש םתואצמיהל
הלארקב
האמה ןמ "תשוחנ תוחול" איה
עה
ןבר ףסוי ידוהיה גיהנמל ימוקמה ידניהה טילשה קינעהש תיריש
תנשב יבחר המלש אפורה תוחולה תא לביק תרחא הסרג יפל(
998 ,)
,ןחלופ שפוח ןהב ,םידוהיה םיבשותה לש םהיתויוכז תא םיליכמה
םיסממ רוטפ
תויוכז ןכו תטלשה הטסקה גהנמכ גוהנל תושרה ,
םיזוחא תלבק רקיעבו תופדוע תוילכלכ
םירפכב היהש רחסמהמ
תידוהי הכלממ םידוהיה ומיקה תע התואב .וררוגתה םה וב זוחמבו
ֹ
וק רוזאב
ְ
ד ְ
נא ַ
ג וּלא ( ר
ְ
נאו ַ
וי ִּ
די ִּ
ט וּג
ה האמב .ונימי לש )ר
-26
ועיגה
םורדל -
תובקעב לגוטרופו דרפסמ םידוהי תידוהה תשביה תת ברעמ
ריעמ םידוהי ןכו ,דרפס שוריג
אק
וארקנ הלא .הינמרגו ןמית ,
יפב
תפשב "םירז" רמולכ ,"םיסדראפ" הליהקה
ה ַ
מ ְ
לא ַ
י ַ
לאם
הפשה(
תנשב הנבנ ןי'צוקב ןושארה תסנכה תיב .)תימוקמה
2368
ןומרא דיל
תוליהקה ישאר ןיב .ה'גרהמה
תוידוהיה
םהו רשק םייקתה
הז ורזע
שב ןהו תד יאשונב ןה ,הזל
ת תונלד
תונוטלשה לצא
.
ה האמב
-28
רבכ
ויה
הלארקב
יתב הנומש
ו ,תסנכ ה ידוהי
ם
."ןי'צוק ידוהי" יוניכל וכז
התייה תסנכה יתבל ביבסמ ורצונש תוליהקה הנומשמ תחא לכ
תיפותיש הדיחי
התומעכ הלהנתהש
. ה
.ונבל באמ הרבע הב תורבח