Page 36 - n

Basic HTML Version

36
ןי'צוק ידוהיל וקנעוהש תשוחנה תוחול
ןי'צוק תודהי
-
הדע לש הרופיס
הי
ק לש ןיוניכ אוה ןי'צוק תוד
ה
תפוקתב ושבגתהש תוידוהי תולי
ןי'צוק תכלממ לש המויק
תנשב
2111
,הריפסל
םויכ אצמנה חטשב
תנידמב
הלארק
םורדבש -
.ודוה ברעמ
המכ םינומ םיני'צוקה םויכ
ו לארשיל ולע הליהקה ינבמ םיבר .דבלב םיפלא
תודדוב תוחפשמ
ב םינש טעמ לש תוהש רחאל רוזאל ורזח
ינבמ קלח קר .לארשי
י'צוק ריעב ויח הליהקה
ן
נרא בושייב ויח םתרתי .המצע
אלוק ם
םינשה תוברבש םיפסונ םירפכו םלגנמנ'צ ,רוראפ ,הלאמ םירפכבו
.םידוהיה ידי לע ובזענ
ידוהי תליהק
הלארק
אצומו םיגהנמ תניחבו הדיחא הליהק הניא
:תונוש תוירוטסיה תוליהק עבראל תקלחתמו
( םיסד
)"םימוח"
.רוזאב הבשייתהש תירוקמה הליהקה
)"םירוחש"( םיר'צנימ
סרפ תכלמממ רוזאל ועיגה רשא םידוהי
.תיעיבשה האמב םימלסומה ידיב השוביכ רחאל
)"םינבל"( ישדרפ וא םיסדראפ
רוזאל ועיגה רשא םידוהיה
ריעמ ןכו דרפס שוריג רחאל
א
.הינמרגו ןמית ,ק
םיאנק
מה רשא םידוהי
תוליעפ ללגב תורצנל םתד תא ורי
.תירנויסימ