Page 23 - n

Basic HTML Version

23
תישארב
תונש ה םיעשת ,
האיבה
ךילהתל
היצזילרביל
ודוהב ,
התיחפהש
תא
הרקבה
תיתלשממה
לע
תועקשה
ץוח
ליבקמב
הטרפהל
לש
תורבח ,
דוחייב הלא
ויהש
תטילשב
תונידמ
ודוה .
ודוה
תינמנ
םע
תונידמ ה-
BRICs
,
ירק
עברא
תולכלכה
תוחתפתמה
תולודגה
םלועב
תונשב ה- 2111 .
תחימצ
מתה "ג
םינשב
2116 דע 2112
התייה
רתוי
מ-9
םיזוחא בהנש - בצק
ףקשמה תא
התויה לש
ודוה
תחא
תולכלכה םע
החימצה
ההובגה
םלועב .
םיעיקשמ
םירז
םיעצבמ
תוי ר
רתויו
תועקשה
הלכלכב
תחמוצה לש
ודוה
קושבו
תוינמה הלש .
האצותכ
רבשמהמ
ילכלכה לש תנש
2118 הלח
הדירי
החימצב
תילכלכה לש
ודוה .
היצלפניאה
התאג
כל-2.8
םיזוחא בתנש
2118 .
ינשכ
שילש
החטשמ לש
ודוה
םייואר
דוביעל
יאלקח .
תורמל
היצזינרדומ
לש
תואלקחה
תסנכהו
דויצ
ןכוממ ידע ןי
ינשכ
שילש
םידבועהמ
םידבוע
תואלקחב
.
ודוה
תקפסמ תא
היכרצ
בורב
םירצומה
םייאלקחה
תאציימו
םירצומ
םייאלקח
םינוש
ןוגכ הת ,
זרוא
יטמסב ,
םינילבת .
תואלקח
הקיסעמ
הלעמל
תיצחממ חוכ
הדובעה
ידוהה
םלוא
תמרות קר
תישימחכ
מתהמ "ג.
היישעת
הקיסעמ כ-21
זוחא
חוכמ
הדובעה
תמרותו
תישימחכ
מתהמ "ג. ב
םיתוריש
םהינימל
םיקסעומ
כ-21
זוחא
חוכמ
הדובעה םהו
םימרות כ-61
זוחא
מתהמ "ג.
ודוה איה דעי
לודג
רוקימל
ץוח לש
תונכת
םיבשחמ
ידקומו
תוריש
הפשב
תילגנאה
.
תורבחל
היגולונכט
תוימואלניב
תובר ,
ומכ מבי ,שי
םיזכרמ
םילודג
ודוהב ומכ םג
תורבחל
היגולונכט
שי
תוילאר
תמגוד
סקודמא סנו
תויגולונכט
.
ןוכנ ל- 2118 שי
ודוהב
הלוכ
הלעמל ממי ןויל
תוחפשמ
ןתסנכהש
הלוע לע
211,111
רלוד
הנשל ,ו-22
םירדראילימ
,
םהיניב
ימשקאל
לאטימ
שקומו
ינאבמא ,
םינמנה םע יפ
סברופ לע
תרשע
ירישע לבת
תנשב
2119 .