Page 24 - n

Basic HTML Version

24
תד
תדל
תידניהה
העפשה
העירכמ לע
חרוא הםייח
תוברתהו
ודוהב .
העפשה הבר
תרכינ
תטישל
תותיכה ,
תוטסאקה
. שי כ- 3,111
תותיכ
תונוש
הרבחב
תיאודניהה
.
שארב
תוטסאקה
תדמוע תכ
םינימהרבה
,
םהש
םיגיהנמה
םיינחורה
ינשרפו
יבתכ
שדוקה ,
םיארקנה
" ֵ
ו ֹ
ודת ."
הירטשקה תכ :הירחא
-
תישילשה תכה .םימחולהו םיכלמה תכ
-
,הישיאוה תכ
הנורחאו ,םירחוסה תכ איהש
-
תכ ,הרדוסה תכ
קה .הכאלמה ילעבו םירכיאה
א
,"טילד"ה ,רתויב הכומנה הטס
ףא לע .עגמב םירוסא רמולכ "סלב'צטנא" םשב םג םיתעל תארקנ
ני
תונויס לש
הלשממה
רוציל
הילפא
תנקתמ , דע
םויה
םידבוע
ינב
קהא הטס
בורל
תודובעב
תויוזבה ,
םילבוסו
תולפשה דצמ הה םידו
םירחאה .
םידניהה
םינימאמ
לוגלגב
תומשנ
.
וז הנומא יפחל
ותמשנ
לש םדא
ךשמב תלגלגתמ
םינש
הניאו
תאצומ
חונמ ,דע
רשא איה
תגזמתמ םע
לאה ,ו זא ןיא איה
הכירצ
רובעל
םילוגלג
םיפסונ
.
ְ
ב :םה םזיאודניהה תדב םיישארה םילאה
ַ
ר ַ
ה ַ
מ
ארוב אוהש ,ה
תידניהה הנומאה יפל ,םלועה
; ִּ
ו ְ
שי וּנ -
םוקיה רמשמ
; ִּ
ש ָ
וי הו - כוח
סרהה
םלועבש . יפל
הנומאה
תידניהה
הרפה איה היח
השודק ,
ןיאו
לוכאל
הרשבמ .
תוריית
ודוה איה
דקומ
תורייתל
לכמ
םלועה .
לכב הנש
םיעיגמ
ודוהל כ-
3.18
ןוילימ
םיריית .
רפסמ
םירייתה
לודגה
רתויב
עיגמ
תוצראמ
תירבה ,
ריעהו
תריותמה
רתויב האי
יהלד (כ-2
ןוילימ
םיריית
םירקבמ
ריעב
הנשב .)
לודיגה
תורייתב
ודוהב
הובג
רתויב -
לודיג
לש
24.3
זוחא
הנשב
תמועל
לודיג
עצוממ לש 6.6
זוחא
הנשב לכב
םלועה .
ידקומ
תורייתה
םיסרפתמ
לע ינפ לכ
הנידמה
רשאכ
םורדב
תונידמה
תוריותמה