Page 22 - n

Basic HTML Version

22
הנוחש
המחו
(
ראורבפ
דע ינוי ,)
הנועו
המושג
המחו
( ינוי דע
רבמטפס )
שהב
םידרוי
ימשג
ןוסנומה .
הלא םימשג
םימרוג
םיתעל
תובורק
תופצהל
ןדבואלו
קזנב
שוכרבו
.םע תאז , ןיב
יקלח
ודוה רכינ
לדבה
לודג
תויומכב
םיעקשמה
:
לובגב
שדלגנב
הדדמנ
תומכ לש
21,611
מ"מ
הנשל , איש
ימלוע ,
רבדמבו
הדדמנ
תומכ לש 311 מ"מ
הנשל .
תפמ
ודוה
הלכלכ
ה רצות ה ימוקמ ה ימלוג
ודוה לש
תנשל
2119
היה
2.243
ןוילירט
ה הלכלכה םוקמב ודוה תא דימעמש המ ,רלוד
-22
.םלועב הלדוגב
תניחבמ חוכ
היינקה ,
תלכלכ
ודוה איה
תיעיברה
הלדוגב
םלועב ,
תחמוצו
בצקב
ריהמ .
הדובעה חוכ
ידוהה
,םלועב ולדוגב ינשה אוה
הנומ אוהו
462
.םידבוע ןוילימ
תורמל תאז
הסנכהה
שפנל איה קר כ-
2,111
רלוד (
2,911
רלוד
יחנומב
יווש חוכ
היינקה .)
זאמ
תזרכה
תואמצעה
טקנ
לשממה
ידוהה
השיג
תיטסילאיצוס
תללוכה
הטילש
תיזוכיר
תיתלשממ
הרקבו
לע
המזויה
תישפוחה
, ןיב
רתיה לשב
תולת
תילכלכ
תירבב
תוצעומה
.
תוקרפתה
שוגה
יחרזמה