Page 151 - n

Basic HTML Version

232
לודיג
םיילמיטפוא
םישרוד
תוחל לש 21 דע 81
זוחא ,
ןכלו ןיא
ילקד
סוקוקה
םיצופנ
ירוזאב ם
םיירבדמ וב ירוזא םיה
.ןוכיתה
טבמב
,בורקמ
הפילקה
השקה
תשולשו
םיבקנה
סוקוקה זוגא לש
םיריכזמ םינפ לש
.ףוק ףוק
תיזגוטרופב
אוה "
וקאקמ ",
רצוקמש
םיתעל ל" וקוק ",
ןאכמו
םש
.ירפה
דנליאתב
םישמתשמ
םיפוקב לע
תנמ
ףוסאל תא
יזוגא
,סוקוקה
יתבו רפס
םידחוימ
ןומיאל
םיפוק
מייק םי
םורדב
הנידמה .
ב שמתשהל רשפא
לכ
יקלח לקד
.סוקוקה הץע אוה ץע
הרופ
רתויב
בינמה כ-23
יזוגא
סוקוק
.הנשב
תוביסמ הלא
לקדל
סוקוקה
תובישח
תילכלכ הבר
תומוקמב
םהב אוה
.לדג
טירקסנסב
ועמשמ ת
איה ומש " ץעה
ןתונה תא לכ
יכרוצ
םייחה ", ו
תיאלמב
" ץעה
לעב
ףלא
םישומישה
".
וקלח ה ןבל לש
זוגא
סוקוקה
לכאנו
ןה
ותרוצב
רטה יהי ןהו
.ןגוטמ
ימ
סוקוקה
םייוצמה
זכרמב
זוגאה
םיניזמ
רתויב
םיליכמו
רכוס ,
םיביס
םייתנוזת ,
םינימטיו
,
םילרנימ
ידגונו
ןוצמח . בלח
סוקוק
רצוימה
תניחטמ
סוקוק םע םימ
םימח וא בלח
,םח ןכו םרק
סוקוק
רצונה
רחאל
רוריק בלח
סוקוקה
והמ םיו
ףילחת
בלחל
.לושיבב
בלחל
סוקוקה כ-
22%
,ןמוש
אוהו
ןמש
רתוי
בלחמ
.ליגר
םיביסה
םירתונה
רחאל
רוציי
בלח
סוקוק
םישמשמ
לכאמ
ןאצל
.רקבו
ףוצמ ירפ
סוקוקה
רשפא
רצייל ןיי
םילקד
הנוכמה םשב
" ידוט " וא " הבוט ".
יחמצ לקד
סוקוק
םיריעצ םה
םיליכא
םינוכמו
" בורכ
םילקד ".
צמא ע
קלחה
ןוילעה
רתויב ץעב ,
תובבל לקד ,
בשחנ
,ןדעמל
ףא
ותרסהש
האיבמ
ותומל לש
.ץעה
יביסמ לקד
סוקוקה
םירציימ
,םילבח
,תולצחמ
תושרבמ ףאו
תוריס
.תועולק מ רשב
סוקוקה
,שבוימה
םיניכמ
ןמש
.סוקוק עזג לקד
סוקוקה
שמשמ
.היינבל
ו
יאווהב
לבוקמ
תונבל
הריס
עזגמ םלש
דחא לש ץע לקד .