Page 152 - n

Basic HTML Version

232
ילעמ לקד
סוקוקה
ןתינ
עולקל
םילס ןכו תוגג
.תותקבל
וקלח
ינוציחה לש
זוגא
סוקוקה לוכי
תווהל
רמוח
הרעב
.בוט
ישרושמ לקד
סוקוקה
ןתינ
ןיכהל ויד
.הביתכל
האופרב
תיתרוסמה
םישמתשמ
ישרושב
לקד
סוקוקה
תנכהל
ימ ,הפ ןכו
הפורת
תיתרוסמ
.הירטנזידל
יאצח
זוגא
סוקוק
םישבוימ שמ םישמ
ילככ
.הניגנ
רשפא
שמתשהל
ימב
סוקוקה
ףילחתכ
המזלפל
רדעיהב
תמורת .םד
סננא
סננא אוה חמצ
יפורט בר
יתנש
ןטק םע
ךרעב
םישולש
םיצוק
םישק
םילעו
ךרואב
האמ דע םישולש
רטמיטנס
םיפיקמה
עזג
.הבע
ירפ
סננאה לוכי
עיגהל דע
ךרואל לש
רטמיטנס םישולש
םיינש לש לקשמו
דע 23 ק םרגולי
.
ירפה
םיתעל
תובורק
םיחוניקב
יטלסבו
,תוריפ ךא םג
תונמב
תובר
.תורחא
,לשמל
הציפ
ןונגסב
,יאווה
הילעש
םירזפמ
סננא
רשבו
.ןשועמ
יאווהב
םישמתשמ
ץימב
סננאה םג ידכ
ןיכהל
הקשמ
ילוהוכלא
יורקה ןיי
.סננא
ללגב
םימיזנאה
םידחוימה
,ובש ץימ
סננא
לוכי
שמשל
ץימחתכ
וא מכ ךכר
.רשבל
סובמולוק
איבה ומע תא
סננאה
ובושב
,הפוריאל
דרפסמו
אוה רבע
לא
םיניפיליפה
לאו
.יאווה
ירפה
םלקאתה
החלצהב
תוממחב
יבחרב
הפוריא רבכ ב- 2221 .
ומש לש
ירפה
תופשב
תויפוריא רזגנ
והארממ
יומד
.לבורטצאה
וגנמ
מוגנ אוה ץע
,יפורט
רוזאש
לודיגה
יעבטה ולש אוה
םירוזאב
םייפורטה
לש
ודוה
.ןיסו
גוסה
ללוכ כ-33
.םינימ
הבוג ץעה לוכי
עיגהל ל-33
םיעברא דע
,רטמ
ורטוקו
ל הרשע
.םירטמ
ירפ
וגנמה לוכי
תויהל
םילדגב
,םינוש
ועבצ
הנתשמ ןיב
,בוהצ
םותכ
םודאו
ומעטו
.קתקתמ שי ול
ןיערג
לודג
עצמאב
תרוצב
הספילא