Page 150 - n

Basic HTML Version

231
םישומיש
םייאופר
,םייתרוסמ
לחה
לופיטמ
תוקלדב
םייניע
הלכו
לופיטב
םיבאכב
בגב
.ןותחתה
לע יפ
היגולותימה
,יאווה לש
ץע
םחלה רצונ
תובקעב
ותברקה לש לא
המחלמה
.ווק
,ווק
הזחתהש
רכיאל
בהאתה תבב
,התומת
אשינ
הל
םיקהו
המע
.החפשמ
רובעכ
המכ
םינש בער
יארונ
דקפ תא
,רפכה
,לאהו
אלש כיול היה דוע
תוארל תא
ותחפשמ
,תלבוס
רמא
ותשאל
אוהש
לגוסמ
הליצהל
םלוא אוה יי ץלא
בוזעל
התוא
.חצנל
ותשא
הבריס
,הליחתב
םלוא
הידלישמ
ולחה
םיתמ
,בערמ איה
המיכסה
תילב
.הרירב ווק אצי לא תניג
,ותיב םש
דרפנ
ותשאמ
ללצו לא ךות
.המדאה
ותשא
הלבאתה
םוקמב
וב אוה
םלענ
םימי
תולילו
היתועמדו
וקשה תא
.עקרקה
רחאל ןמז
,המ לדג
םוקמב
ליתש
,ןטק
דעש
הרהמ ךפה ץעל קנע י
ונממ
ולדג יד
תוריפ
רובעב
רפכה
.ולוכ ץע
הז היה ץע
םחלה
.ןושארה
סוקוק
ל ֶ
ק ֶ
ד
סֹ
וקֹ
וק ַ
ה וא
ומשב עה ירב
,ליגרנ
אוה ץע
ךיישה
תחפשמל
םיילקדה . הבוג ץעה לוכי
עיגהל ל
םישולש
,רטמ םע
םילע
םכרואש
ןיב
השישל העברא
.םירטמ
זוגא
סֹ
וקֹ
וק אוה ירפ לקד
.סוקוקה
ורוקמ לש ץע
סוקוקה
יונש
.תקולחמב
בור
תורוקמה
םינייצמ
ורוקמש
םורדב
חרזמ
היסא
םלוא שי
םירובסה
ורוקמש
ןופצב - ברעמ
רדםו
.הקירמא
םינבואמ לש לקד
ולגתהש וינב
דנליז
ןאטס'גארבו
ודוהבש
םידיעמ לע
ומויק לש ץעה
ינפל
רתוי מ-23
ןוילימ
.הנש
ליאוה
ירפו ץעה
אוה לעב
רשוכ
הפיצ הובג ,
ץעהו
לדג
םירוזאב
םייפורט
יפוחל
,םיה ירה
אוהש
טשפתה
תוריהמב
ב םירוזא ולא,
תחתו
םיאנת
םימיאתמ
םג
םירוזאב
יאשםנ
.םייפורט
ץע
סוקוקה לדג
רקיעב
עקרקב
,תילוח
לגוסמו
לודגל
הביבסב
.תיחילמ ץעה
חמוצ
םירוזאב
םהבש שי
הברה רוא
שמש
קוקזו
תומכל
םיעקשמ לש ןיב 231 ל- 2,111
םירטמילימ
םשג
.הנשב
יאנת