Page 149 - n

Basic HTML Version

249
םייפורט תוריפ
םחלה ץע
ץע
םחלה אוה ץע ירפ
ץופנה
םירוזאב
.םיפורט
רוקמב ץעה לדג
יצחב
יאה
יאלמה
ייאבו
סונייקואה
טקשה .
האמב ה-28 אבוי
תונידמל
תופסונ
לע ידי
ןיצק
יצהמ
יתוכלמה
יטירבה
שפיחש
תורוקמ
ןוזמ
םילוז
םירישעו
רנאב היג
רובע
םידבעה
םייאב
.םייביראקה
יצע
םחלה
םילדג
דע
הבוגל לש כ םירשע
רטמ םהו
םינייפאתמ
םילעב
םילודג
םיבעו
ילעב
הנבמ
.יתצונ
םה
םיחמצ
ילעב
הקופת
הובג ה לש
ןוזמ . ץע
דדוב
לגוסמ
קיפהל דע
םייתאמ
תוריפ
הנועב , יפל
תוחלה
ותביבסב
.
םורדב
ודוה
םיצע
םיקיפמ ןב 231 ל
םייתאמ
תוריפ
דועב
םייאבש
יביראקה ים
עצוממה ץעל
דמוע לע 23.
ה תוריפ
םימוד
םלדוגב
תוילוכשאל
םתפילקו
.השק
רשפא
אוצמל
תוריפ יצע םחל אלל
.םיניערג
אוה םחלה ץע ירפ
ביכרמ
ןוזמ
ירקיע
םירוזאב
פורט יםי
םיבר ,
אוה רישע
ןלימעב
םינימטיוובו
B1
ו-
C
.
םושמ שה תוריפ םה
,םייתנוע
רומיש החמצ
בושח
תומוקמב
םהב
אוה
שמשמ
ביכרמכ
ןוזמ
.יזכרמ
הקינכט
החתפתהש
ךלהמב
םינשה
איה
תריבק
תוריפ
םיפלוקמ
רובב
ףוטע
םילעב
ךשמל
המכ
תועובש .
תוריפה
םיססות
םיכפוהו
הסיעל
התוא
רשפא
רומשל
ךשמל
רתוי
.הנשמ
תא
תוריפ יצע
םחלה
רשפא
לוכאל
םמצעלשכ
רחאל
לושיב וא
שמתשהל
םהב כ
םיביכרמ
.םינוכתמב
ומעט לש
ירפה
רחאל
לושיב
המוד
דואמ הזל לש םחל
ןאכמו
.ומש
גוהנ
לוכאל תא
תוריפה
םילשובמ םע בלח
סוקוק
ילעו הננב
,םייופא וא
ןיפולחל
םייולצ לעמ
שא
םיאלוממו
בלחב
,סוקוק
,רכוס
,האמח רשב וא
תוריפ
.םירחא
ץעה
ומצע
שמשמ
רמוח םלג
םינבמב
תוריסו
תוכזב ע
ותודימ
ינפב
םיטימרט
.םיעלותו
תפילק ץעה
תשמשמ
תנכהל ריינ
ץעלו
וליפא