Page 111 - n

Basic HTML Version

222
,ונממ הטבמ תא קיתהל הלוכי הניא איהש השיגרהו הטנפוה יזוס
תבייח איה
ה ךיא תוארל
.תאזה הרזומה תיאצחה תא שבול שיא
ףתכב העיגנ השיגרה עתפל
"
!םייניע שוטלל יקיספת
"
הרמא
ה תוריהמב
יראסה םע השיא
םוקמב הרבעש
איה .ןמז המכל תחא
,דבכ אטבמ םע תילגנא הרביד
ו
אל יזוס הליחתב
רמאנש תא הניבה
לבא ,הל
התשעתה איה זא
.
?תא ימ המ
יתישע ?
בה זאו ,הבשח
יכ הני
איה
.התלקלקב הספתנ
"המ,
?םיקחוצ הפ םלוכש בל תמש אל וליפא
"
הב הרעג
השיאה .
יזוס
םולחב תעקוש איהש השיגרה אל ללכ
הפצ איה .
ךות לא
ו'דנומה ,
תניימדמ
.ודוה לכ לעמ ףחרמה ףפועמ חיטש ומכ ותוא
הליחת
תצק התייה
לא הסרפ בוביס התשע דימ ךא ,בצמהמ הכובנ
ו ,םישנה תקלח
לומלמ ידכ ךות םילספסה רבעל הדעצ
,
תפכא המ"
םישנהש ובשחיש !יל
םירבג תוארל תותמו תוינציצמ ןה תויברעמה
."םידוה
ןומעפה יבנוג
( ַ
מ ִ
נא ַ
ק י ַ
לא ןא)
ןי'צוק תובוחרב
ולקתנ
,םיימוקמה םייוגב םידוהיה םעפ אל
ו
הלא
ףיעהל וגהנ
משה םידוהיה לש םהיעבוכ תא
י ,המי
ךות
םיארוק םהש
" ַ
מ ִּ
נא ַ
ק י
ַ
לא ,ןא
ןאַ
לא ַ
ק י ִּ
נא ַ
מ
".
דוע ןי'צוק ידוהיב קבד הז יוניכ
המימי םימימ
,
םיזגוטרופה ןוטלש ימימ
?ורוקמ המו .
יזגוטרופה ןומראב הנשד החורא רחאל
,
זזג
יזגוטרופה טילשה
לש ונקז תא ,סדנוק השעמכ
ידוהה טילשה
, רהאה'ג ,
ש העשב
הז
םנמנ
ול
ותאנהל
.
יפ תחורא וז התייה השעמל
,םיטילשה ינש ןיב סו
כשמנ רשא םיכוסכסלו תויוביריל ץק םישל הדעונ רשא
ו
הפוקת
.הכורא
האר ותמדרתמ ומוקב
רהא
בלענ ,טילשה ול ללועש תא ה'ג
תוריהמב ןומראהמ אציו דואמ
,
ךות
ארוק אוהש
תא שולתא ינא"
הז ללגב ךנושל
! "
תא ריתומו
יזגוטרופה טילשה
.הנבה רסוחב