Page 112 - n

Basic HTML Version

222
רה לש ותנווכ
א'ג
לוטיל התייה ה
.םיזגוטרופה תייסנכ ןומעפ תא
ה ןושל
איה וירבדב ןווכתה הילא
רשא לבנעה
ןיב לטלטימ
תונפד
ןומעפה
.לילצה תא עימשמו
רחאל
תשעתהש ,
השק היהיש ןיבה
דואמ
המישמה תא עצבל
.
וילע היהי
ה לע רבגתהל
קזחה רצבמ
,
ןיבהל
תא
לש הריגסהו החיתפה תועש
םירעשה
ןבומכו ,
םירעהל
לע
.םוקמ לכב םייוצמה םירמושה
רה הנפ ויצעוי תצעב
א
דציכ הצע סכטל םשקיבו םידוהיה ימכחל ה'ג
רשפא
,ונויער תא שממל היהי
ו
ונובלע תא ול בישהל
.
אלש ,הלילח
ש ימכ ,סלקלו געלל היהי
וירבד תא םייקמ וניא
.
ר אוה ירה
א המו ה'ג
ויניתנ ורמאי
?
בושחי המו
ב דומעי אל םא ביריה טילשה
?ותחטבה
םידוהיה ,
רה תא םבהואב
אה'ג ,
הפ וטילחהו תוצעייתהל וסנכתה
ונויער שומימב ול רוזעל דחא
.
רה ןהו םידוהיה ןה
א
אל ויניתנו ה'ג
םיזגוטרופה לש ץירעה םנוטלש תא ובהא
ךא וז הדבועו
ביהלה ה,
דדוע ה,
יסוהו
הפ
.הרטמל תומתריהה חורל
ה םידוהיה
איבהל וטילח
!המ יהיו ןומעפה תא
ןורתי היה םידוהיל
.
רצבמל סנכיהל ושרוה םה
ןומראה רצחלו
ומייק רשאכ
עובש ידמ וב
קוש
ורכמ ובש
תופוע ,םיציב
,
תוקרי
.המודכו
אלא
הל ושרוה םהש
י
רקובב סנכ
,
םירעשה תחיתפ םע
,
תאצלו
,ברעב
םע
םתריגס .
לצנל וטילחה םידוהיה
תא
םתלוכי
סנכיהל
תוישפוחב
ס סינכהל וטילחהו ןומראל
המכ ובו םירצנ ל
םידוהי
םיפיחש ,
ןומעפה תא ודירויש
.
ילעבו םיזירז ויה ולא םידוהי
שות יהי.
לסב םהילעמ
החנוה
לכ הילע ,סוקוק יביס לש הבכש
הרוחסה
םיריעצ תוננב ילע וחינה םיחוורבו ,
.