Page 110 - n

Basic HTML Version

221
ו
םתונלבסב
.
ובכשש הלאב הננובתה איה
חונל
רי לע
תינועבצ העי
,
מכ םילברו
תוניפה תחאב
ה תנחת לש
תבכר
דחא רבד .
תודוא הניבה
.קפס לכל רבעמ ודוה
ןאכ
לוכל ,הנבהב לוכה לבקל שי ,ןילמ ןיא
כ יכ לגרתהל ךירצ
ך
םהה
.םייחב וטומה אוה לרוגה ,םייח
תעמוש איה הנהו
"
!החונמ ירדח שי !החונמ ירדח שי
"
השיא
ב השובל
יראס
זחו םוקמב הרבע
הזרכהה לע הר
שולש -
.םימעפ עברא
המצע ןיבל הניב הרהרה ,לטב תבשל יאדכ אל ןכא
. ו
,תוחלקמ םג שי
.האילפה הברמל
וא
הלגת וליפא יל
השולש ןולמל בורק והשמ
םיבכוכ . בוט,
הארנ תוחפל
םוקמל הדעצו הטילחה ,
.
היניע
וליג
םלוא
ידי לע קלוחמה םיידי בחר
םימי וארש ,תונוליו
רתוי םיבוט
.
םישנל דצו םירבגל דצ
,
.תוניפה תחאב תואסיכ המכו
איה
םידגבה םע המצע הצחר
לש ודבוכמ טעמ גיפהל ידכ קר ,
םוח
סוגוא ילוי
ןוליו הניע הדצ הנהו
מה
,ויצחב טסו
וירוחאמו
שיא
ה
שו ופוגו וינפ תא ץחור
ו'דנומ
ופוג לע ךורכ
,םלואה ףוסב היה אוה ,
ורחא היה יכ ןכתייו ,תרתסנ הניפב
ןורחאו םיחלקתמה ן
.םישבלתמה
הב שיגרה אל ללכש ןכתיי ,התוחכונמ םלעתה אוה
,
תוידוסיב בגנתהו
.
דציכ התארו םייניע שוטלל הכישמה יזוס
אוה תויניילול תועונתב
תא ךרוכ
ו'דנומה
שממ .ופוג ביבס
,ןיע ףרהכ
!רקיעה תא יתספספ ?תאז השע אוה ךיא ,הבשח ,ןמואי אל
אל איה
השיגרה שמת
תברקתמ איה לובגה תרסח התונרקס ךו
,תועיספ המכ דוע וילא
השעמל
שיאה .קחרמה שוח תא הדביא איה
,
,תלטובמ אל סרכ לעב היה יסופיט ימוקמ הארמ היה אל והארמש
,הזכ קי'צנמש
שממ
ןולקמו ףודש אל
ךכ לכ םיבר ומכ
התארש
ב ה רוזא
םורד .
אוה
םימעפ המכ וקילחהו ורעיש תא ןמשב חרמ
.
וזיא
העקשה !
הבשח
המצעל .
טעמכ קזחה וחירש םשוב זיתה ףא ףוסבל
הרתיו אל איה לבא ,התוא חירבה
.
ילוא
עגרה הז
תוארל
דציכ
ו'דנומ םישבול
.
לופיי הז ילוא
?
איה זאו
רבכ
םישבול ךיא הארת
םידוהה
תא
ו'דנומה
.הזה