Page 109 - n

Basic HTML Version

219
םיימוקמה
חמישו ןרקס
.התוא
,יתימאה דומילה הז
הבשח ,
אלש
ללש לע רבדל
.ךרדבש תויווחה
לכמ רתוי
ןהב הלייטש תונידמה
הבהא
יזוס
ודוה תא .
ה איה י התי
ל תקתורמ
הטסק לכ ,רוזאל רוזאמ הנתשמה שובל
וּמהו
וּ'דנ הלש
הלש רכיהה ינמיסו
,
הרוצ טשופו הרוצ שבול רוזא לכ
,
הגיגח
.םייניעל
לויט לכב
הנוש ץרא לבחל העיגה
,
תנמ לע
קימעהל
,
תווחל
ןרקתסהלו
.
תניינעתמ איהש האצמ איה
,יתרוסמה שובלב
דחוימבו
ַ
ב ֹ
ול ְ
נ ִּ
גי,
תכרכנה דבה תעירי
ןתומהמ
ןותחתה ףוגה גלפ ביבס
,
שו
,םורדב
ֶ
קב ָ
ר ָ
לאה-
,ןי'צוק
אוה ומש
וּ'דנוּמ .
,לזאזעל
ב בושו ךולה תננובתמ איהשכ ,הבשח
םיימוקמ
,הינפלש
תא העמש תעדה תוחידבב ?ותוא םיכרוכ םה ךיא
תורבח הי
תוידוהה
םידומילה לספסל
תורמוא
םעפ אל
,
יכ
ילוי לש םימיאה םוחב
ו'דנומה
אוה
ררוואמ יכה דגבה
.
רשפא
לפקל
דבה תא
ףנפנל רשפא ,
וב
גנתהל רשפא ,
ב
ציקב ,דבה תרתיב
הלאששכ .ישומיש בר דגב רו
גהנ תא
תינומה
יגוציי הארמלש הל בישה ,ושובל לע התוא עיסהש
אוה
תיברעמ הרוצב שבלתהל גהונ
ותיבל ועיגהב םלוא ,
ו'דנומה אל
חונ יכהו םיענ יכה דגבה הז .ונממ שמ
,רמא ,
ידוה שיגרמ אוה ךכו
.יתימא
השייבתה איה
ותוא םישבול ךיא לואשל
.
לבא
דומל איה
,ןויסינ ת
ובכת אל איהש דעי ןיא ,שדח רבד תעדל הצורו תנרקתסמ איהשכו
ש.
םג
ךרדבש התייה החוטב םעפה
דוסה תא תולגל חילצת יהשלכ
.
יזוס
תעסונ
,המורד
ל םשמו ןי'צוק ןוויכל
וּה ְ
ס ַ
פ טוּ ְ
ל ֹ
וג ְ
נ ַ
ט ַ
קלא.
ךרדב
ַ
ג לאל לביטספ םיגגוחש התאר
ֶ
נאש
ליפה שאר לעב
,
םישנאה יכו
ב םישובל
ינוגסס הארמ ,םיזע םיעבצב םידג
יאש
םלעתהל רשפא
.ונממ
נחתב
תבכרה ת
טעומ אל ןמז ,תועש עברא תולבל הילע היה
.
הדייטצה ךכ םשל
שארמ
ךא ,האירק ירפסבו םיניזגמב
הלא
וניינע
הנתהב ,התעד תא וחיסה םיימוקמה .תורופס תוקד התוא
ג םתו