Page 108 - n

Basic HTML Version

218
ול סאמנ טושפ דחא םוי .הלאה םיני'צוקה םע קחשל
עיגמ דליה ,
.םייתפשה לע תוקלצו םד אלמ התיבה
ךלה
ןויצ
יבערש
סעכב
פסויל א
.היעבה תא וינפב חטשו הקיי
,"הארת"
ול בישה
ייאפסוי
הק
םיסמונמו םיטקש םידלי ונל שי" ,
.
קחשמ ידכ ךות לפונ טושפ אוה ילוא
?
ךייחב ,
ירה !םידלי םה הלא
."הנהנ אוה המכ תרמוא ךתשא תא םעפ אל יתעמש
ןודא זירכה "!שרגמב ונינש היהנש הצור ינא"
יבערש .
ודרי
םהינש
מ קודבל ,שרגמל דחי
ה
הרוק
תמא ןמזב
םידליה .
םיטוטרמס יושע רודכב וקחיש
,
םהבו
,הירכז ןבומכ
לש ונב
ןודא
יבערש
תופצל קר רתונש םירשואמו םיחמש ךכ לכ וארנ םידליה .
.םהב
המכ ופחדנ הציר ידכ ךותו תוקד שמח ורבע אל
םהמ
עיגהל ידכ
.לפנו םהב לקתנ ונב הירכזו ,רודכל
תיאר"
"?תיאר ?
ץפק רמ יבערש
ןוויכל
פסוי א הקיי .
"יתיאר"
הקייאפסוי בישה ,
" ,ןוכנ
ףחד אל דחא ףא לבא ,לפנ אוה
."ותוא
רמא ,"בוט ,ונ"
יבערש
ןויצ ,ינא המ" ,
יבערש
המ ,טושפה ינמיתה ,
ישארו הנידמה יאישנ לכ תא הפל םתאבה ירה ?תושעל לוכי ינא
לארשי תנידמ לש הלשממה
מ .
"?םכילע לוכי ינא ,ה
וּמה וּ'דנ
ןורחאה
ןיינעמ ךכ לכ
,
יזוס הרהרה ,ינועבצ ךכ לכ
,
הדועב
ו תבשוי
תננובתמ
ב
,םידב בבל שו
תרושבו
ו תומצ םע תודלי
םע
םיטרסו םיחרפ
רעישב םיפפונתמ
ן,
.רפסה תיבל תודעוצ ןהשכ
יזוס ,
תיטנדוטס
היילגנא
,היגולופורתנאב ינש ראותל
סרוק הרבע
,םילויט תכרדהב זרוזמ
הסנכה תפסותל
.
איה
הבשח ש
דמחנ היהי
בלשל
ש םיקוחר םירוזאב םילויט םע הסנרפ
םוחתל םירושק
הידומיל
פל .
ודוהמ םשרתהל העסנ ךירדהל הליחתהש ינ
.
שגפמה םע