Page 107 - n

Basic HTML Version

212
ִּ
ב" הלועה ול בישה
?'ץי
ִּ
ב
ִּ
ב םוש וניאר אל הפ ?'ץי
.ףוח םושו 'ץי
המדאו רדרדו םיצוק קר הפו ,סונייקוא ,תורהנ ,םימ שי ןי'צוקב
."הכורח
,"סעכת לא"
פ בותכת" ,דצב הבשיש הדיקפה הרמא
ִּ
דאי, בוט "?
ור אל"
ֶ
ס
האחמב בישה ,"ה
הלועה .
."רבד ותוא ריאשת התא"
היה וירחא אבה
לא ַ
קי ִּ
דא ַ
ווּק ֶ
ט
לכ ורמא "?המ עדוי התא" .
הלהקמב םידיקפה
םהיניב תוכורא וצעייתהש רחאל
ךתוא ארקנ" ,
ֵ
טוּק ִּ
ט ֵ
אי
ֵ
א .ל
ֵ
א ,ל
הזל ."םיהולא ינעי ל
הלועה
יכסה .ם
םויה דעו
.הז םש תאשונ ותחפשמ
,תונגראתההו היילעה רעש רחאל
הקייאפסוי
חלשנ
בשייתהל
הלפשבש דול דילש םיבשומה דחאב
.
זא
ררבתה
תרמצ לכ יכ
םימ"חאה
לארשי תנידמ לש
וב תררוגתמ
.
ןבל היהש יבס ןב םש ויה
אוה ןמסיוו ,לצרה אוה אולה לסרה ,ינו'ג ותוא וארקש ןוירוג ןב ,יבצ
רימש אוה רימאש ,תרשל היהש תראש ,ןמציו אישנה
. ו ,םג
?אל ךיא
םע הדלי התייה
תומצ ,
הלו
וארק
הפחי הכלה הדלוגש אלא .הדלוג
,
תודח םינבא שי הפ" .רהזית יכ המא לש היתורצפה לכ וליעוה אלו
םיצוקו
!
.תירושימ המדאו תולוח הב שי הבש ,"ןי'צוקב ומכ אל הפ
.ליעוה אל רבד ךא
בושייב
םג ורג
םינמית .
ו םיני'צוקה
הפי ורדתסה םינמיתה
.
עבצה
בורק
דואמ
םילכאמהמ קלח ,
םע תוליפתו םינוגינ ףא שיו ,םימוד
לטובמ אל ןוימד
.
לבא
ןויצל קר
יבערש
ינמיתה ,
ריכזמ
,בשומה
דימת
תונולת ויה
.
ןב ול היה
,הירכז ,
לכו תנזואמ אל הכילהמ לבסש
םידליה
וילע םיקחוצ ויה
.
אל אוה
וליג ינב ראש םע קחשל אצי
,
לבא
רובחשכ
ת
הפי םתיא רדתסה אוה העיגה םיני'צוקה םידליה
דואמ .
ןמזה לכ
ל ומיאמ שקיב
לו תאצ
לפנ אוה שרגמבש אלא ,םתיא קחש
תובורק םיתעל
ו
רמו ,לבחנ
יבערש
שי שרגמבש בשח
.תורגתו תובירמ
רמל
יבערש
היה אוה ,תיבה ינבל בישקהלו םושנל ןמז היה אל
ע
,בושייה יכרוצב קוס
ו
דואמ בהוא דליהש ותשא ירבד םג וליעוה אל