Page 106 - n

Basic HTML Version

216
ַ
פ ִּ
דאי
לא ַ
קי ִּ
דא ַ
ו
ֶ
ט ,
וּק
לא ַ
קי ִּ
דא ַ
ו
,
יפל
תיבל םתברקו םתיב םוקימ
תסנכה
.)המודכו בוחרה הצקב ,ולוממ ,תסנכה תיב דיל(
"
?המ עדוי התא
"
תונכוסה גיצנ רמא
תילגנאב
" ,
לצא בותכל רשפא
פאה תויווזה לכמ תומש לע קר רפס םיני'צוקה
שממ ,תוירש
!המלש היגולונימרט
"
.היילעה עגר עיגה
םילוע וז היילעבו
ה ינושאר
םינויצ
םיטוהלה ,
ןירדהמל םיירבע תומש םהלו שדוקה ץרא לא עיגהל רתויב
: ְ
ס ִּ
בהי -
היבצ , ֹ
וס ִּ
פ ָ
י ה-
היפוצ , ֶ
ה ְ
מ ָ
ד
הדמח וז אולה ה
ו ,
הירומ
רה םש לע
,הירומה
ִּ
ס ֹ
וי ָ
נ ה-
ְ
ראו ,הנויצ
ִּ
ס י-
וּמו ,יצרא
ַ
ר ָ
שא
,השרומ איהש ה
ִּ
י ,אל ךיאו
ְ
ז ְ
ר ֵ
א ָ
ל
רמאו ךייח תונכוסה דיקפ .הלארשי איהש ה
" ,הפי
םינויצבש םיינויצה
".
,והילא והילא ,קחצי ףסוי ועיגה תפסונ היילעב
,םהרבא םהרבא
ו םג
ל סחיב םמוקימ לע םיעיבצמה החפשמ תומש םיאשונה הלא
תיב
תסנכה .
,םושירה עגר עיגה
ו
דיקפה
לאש
ק ךיא"
"?ךתוא םיארו
"
םהרבא
לא ַ
קי ִּ
דא ַ
וי ִּ
לא ַ
פ
."
הככ רשפא יא ?הז המ"
תוגהל השק ,
."
התא" ךישמהו דיקפה הנע
בותכנ אוב ,ןייטשניבור םיארוק ילש רבחל ,המ עדוי
ילאפ
ןייטשס .
ףילחנ ףוסה תא קרו הלחתהה תא ריאשנ
."
הצורמ היהו רמא
ומצעמ .
פסוי ...המ"
א הקיי ,
אורקל םיצור םה !רהמ אוב
הניתשלפ יל
, ֵ
א ְ
נ ד
ִּ
ז ַ
קי ְ
רא וּמ !ם "
רמולכ "
הרצ וזיא !
ףיסוהו "
רתוי ןייטשניבור וליאכ"
."לק
ייאפסוי ךייח ולגרהכ
הק
רמאו
דיקפל
תומכ הככ ריאשת ,בוזע"
אוהש ,
אבסה םש תא ןת וא
םהרבא ,ולש
".
עיגה וירחא
א ַ
פ ִּ
ד
לא ַ
קי ִּ
דא ַ
וי
,ינשהמ ךבוסמ רתוי דחא לכ ?הז המ .
קפ ומצעל רהרה
"?המ עדוי התא" .תונכוסה די
ךישמה
םיארוק יל" ,
'ץיבוקידאפ בותכנ אוב ,'ץיבוקציא
תא קרו הלחתהה תא ריאשנ .
ףילחנ ףוסה
."