Page 104 - n

Basic HTML Version

214
רזח םייעובש רחאל
ה' ָ
צוּהָ
י ְ
ל ֶ
א
ו ותיבל
ותשאל רפיס
תא
תורוק
עסמה
תאו
.רדנש רדנה
ה ַ
מה ֵ
ל
,הרמאו םר לוקב הקחצ
"
המ לע
רבדמ התא
?
ררופתמה היאפפה הדש לע
?
ולגרב הדדמש דליה לע
"?
רבע
הנש ה ,ו
םיפי תוריפ ובינה היאפפה יצע ,םימסק הטמב ומכ
,
ץר ונב
ץצורתהו
רבד הרק אל וליאכ
, ו
ה ַ
מה ֵ
ל
.תב הדליו התרה
תא
הכונחה גח
תלוליה תא םיגגוח ובש גחה ,הנש התוא לש
לבוקמה
,אטומ הימחנ
ה' ָ
צוּהָ
י ְ
ל ֶ
א
אל י
.םלועל חכש
ומצעל חיטבה אוה
:
םא
א
טומ הימחנ לש ותוכז ,יל למג םיהול
א
ותוכז ,יתיב ינב לעו יילע ןגת
הגנאפאפ ינאו ,דעל תמייק היהת
ה' ָ
צוּהָ
י ְ
ל ֶ
א
יב הז םש קבד םתס אל
,
לדגמה
היאפפה לש
יעטממ ייתוסנכהמ תירישע םורתא הנש לכ .
היאפפה
תסנכה תיבל
. ו
יה ךכ .ה
ןי'צוק תודהי לש םימ"חאה תיילע
םהרבא יח ףסוי
ודוהב רשא ןי'צוקמ
,יח ףסוי .היילע ליעפ היה
והוארק םיריעצה רשא
פסוי א הקיי
רשאב(
תפסות
ה'צ וא הק
הגוהנ
התייה כ
דובכ ראות
רגובמ םדאל
), ו
וליג ינב
והוארק
ייאפסוי
,
היה
טומש םייפתכ םע הובגו םונצ םדא
ב שובל היה בורל .תו
ֹ
ול ְ
נ ִּ
גי
תעירי ,
,ףוגה לש ןותחתה קלחה ביבס תכרכנה דב
הארקנ םיימוקמה יפבשו
וּמ ְ
נ וּ'ד, וב
תורמל ךא .לשורמ הארמ ול התוושה רשא הבחר הצלוח
ליבש םע ,הדיפקב יושע היה ורעשו החוטב התייה ותכילה תאז
עצמאב ,
ימתו ד
.סוקוקה ןמש קרב םע
כיר ותדובע תרגסמב
ב םילועה תומש תא ז
םלוּקאַ
נ ְ
ר
,
םירעה תחא
ןי'צוק תליהק לש תויזכרמה
.
פסוי ךא א
אל הקיי
ןיימד ש תחאב
תוילעה
,םימ"חא לש םהיתומש ובככי
ה לש
םישנא ה
םיבושח
רתויב
לארשי תנידמב
.
פסוי א הקיי
,לטובמ אל ןוגרא רשוכ לעבו רדוסמ ,ןקייד היה
אוהו
.הליהקה ינבמ תחאו דחא לכ ריכה
ב
יגיצנ םעו הליהקה םע שגפמ לכ
תונכוסה
ייאפסוי
הק
תוחכונ רדיש
בל תמושתו
,
וינזואו
תויורכ ויה