Page 103 - n

Basic HTML Version

213
ה' ָ
צוּהָ
י ְ
ל ֶ
א
ו עסמל אצי
לא םולשב עיגה
.אתוכלכבש דודה
דודה
ה
רפא רזפל עיצ
עטמ לע
היאפפה
םג דודה .ןהינימל תוקבא ינימ דועו
ונייחאל חיטבה
יכ
ו ,שדחמ ובלבלי םיצעה האבה הנשב
ול יכ
לו
ותחפשמ
העתפה הניתממ
תרזעבו לאה תרזעב
הימחנ לבוקמה
טומא .
,םימי ורבע אל
ו
ףוטשל ולחה ןוסנומה ימשג
תא
תודש ה זרוא
ילודיגו
ה עקרק .
היאפפה עטמב םלוא ,הבוט הקלח לכ וסגנ םימשגה
עגנ אל ןופטישה
,
םשגה וליאכ
רבד ןיבמ
תא םלוא .
ה' ָ
צוּהָ
י ְ
ל ֶ
א
ונבו ,
רשא
התיבה הרזח םכרדב ויה
סובוטואב
,
קתיר םשגה
.
םימשגה
ל ומרג
.ץובב עוקשל עוערה סובוטוא
םוש וליאכ עיגהל והמהמתה ונמזוהש םילדלודמה ץוליחה תוחוכ
רעוב אל רבד
,ןמז שי םידוהל ירה ,
ו
ואצי סנב קר
המכשכ םיעסונה
םהמ
םילובח
המכו
םילוח .
ונב
לש
ה' ָ
צוּהָ
י ְ
ל ֶ
א
,הלח
םוחמ חדק
לעתשהו
,
הרבשנ תילאמשה ולגרו
.
ה' ָ
צוּהָ
י ְ
ל ֶ
א
זעה תוחוכמ שקיב
ר
יסיש ע
רבכ םש וירוגמ רוזאל ותוא ו
ונב לבקי
.תואנ לופיט
םלוא
םהל הארנ אל הרקמהש םושמ ,ותיבל ועיסהל ובריס הלצהה תוחוכ
.קיפסמ ףוחד
הרושבה
ש המ תודוא
ריאע ל
ה' ָ
צוּהָ
י ְ
ל ֶ
א
אל ונבלו
עיגה
.ותיבל ה
יסאב
,ןמאנהו ישארה דבועה ,
שחרתמה לע עמש
ותחפשמ ךרד
הרגש
הביבסב
ךלהו ,
תא יאשחב רקבל
ה' ָ
צוּהָ
י ְ
ל ֶ
א
תיבב ה םילוח . ו
ה' ָ
צוּהָ
י ְ
ל ֶ
א
רמא ול
אירבי דליהש דע עטמב לפטל דציכ
וגאדיש שקיב ןכ ומכו
ה ַ
מה ֵ
לל
.
ה' ָ
צוּהָ
י ְ
ל ֶ
א
הרוחש הרמב עקש טעמכ
,ותשאל הגאד בורמ
היאפפה עטמלו ונבל
ךא ,
דימ
רדנו תשעתה
רדנ
אירבי דליה םא :
רבת ולגרו
י
סנרפל ךישמאו ,א
הנשב ,ילש םידבועה תאו יתחפשמ תא
טומ הימחנ לבוקמה תלוליהב האבה
א
לגרל היילעב ינב םע הלעא ,
מ ,ורבקל
ָ
מא ְ
ל ָ
לה
ותרובק םוקמ דעו
ריעב רשא
ְ
ר ַ
נ וּקא םל
ןי'צוקבש ,
.יילע לוחת הווצמה תדועסו