Page 105 - n

Basic HTML Version

213
היה יזכרמה ישוקה .הליהקה הלקתנ םהבש םיישקה לכל דימת
תקולחו תומשה זוכירב
תומישר
םישנאה .
מ תאז
תודהיבש םוש
ןי'צוק
ואשנ
ןה םיירבע תומש םידוהיה
כ
ןהו יטרפ םש
כ
,החפשמ םש
ל ומכ
לשמ
הימחנ השמ ,הילא קחצי ,בקעי בקעי
.
ותוא ולאש םעפ אל
תונכוסה יגיצנ
"
ומכ החפשמ תומש םכברקב ןיא יכו
לצא
ראש
?תוליהקה
"
סומינב םהל הנע אוהו
,
ושארב ענענמ אוהש ךות
, "שי ,
יאדווב שי
.
,תבש ,רפוס שי
ומכ םייני'צוק החפשמ תומש שיו
ַ
ק ַ
דא ִּ
וא ֶ
ו לי ְ
רוּמ ַ
קט,
ַ
קוּל ְ
נ ַ
גלא , וּמ ַ
תת
.דועו
לצא ללכב
נ
תומש ןתמב םיפולא ו
.
הליהקה
יוניכ דחא לכל הקיבדמ
ומלועל ךיישה
ימב קוידב םיעדויש ךכ ,
הז םע םירדתסמ ונחנא ,םלוכ תא םיריכמ םלוכ !הגאד לא .רבודמה
הפי ."
"
!יאדווב םתא
,תונכוסה יגיצנ ורמא "
ולעתשכ הרקי המ לבא"
הצרא "?
"
וגאדת לא
ייאפסוי עיגרה ,"
הק, "
ךרד אצמנ ונחנא
" .
תא ותוארבו
תונלבסב ריבסהו ףיסוה תונכוסה ישנא לש םהינפ לע לובלבה
" .תוכיראבו
ונלצא ,
לשמל ,
יחה תוזחה יפל תומש שי
צ
לעבל .תינו
םינפב םודאה םתכה
םיארוק צ' ֹ
ו ְ
מ ַ
פןא -
ינומדא ,
ליפה לגר לעבל
,
מ תורוקמל םיבורקה תומוקמב שותי תציקע לשב תמרגנש הלחמ
םי
םילודג םידממל לגרה תוחפנתהל תמרוגה
,
וארקי
ַ
מ ְ
נ ַ
דןא -
לגר
,החופנ
תוטלובה םייניעה לעבל
ַ
מ ַ
ט ַ
ק ה ַ
נאןא -
,תוטלוב םייניע
.ילוכו
שי
םג
,םימדיגלו םיחסיפל םייוניכ ינימ לכ
ו
םתוא םייוניכ םנשי
.ארקנ אוה ךכש םדאה לש וינפב ורמאי אל םלועל
תומש שי
ונתינש
םישנאל
יפל יע םקוס
ומכ .
ִּ
א ְ
רי ְ
מ ַ
ב ַ
ח ן ִּ
יי ְ
מ ָ
צה' -
לזרבה שיא
, וא ִּ
ס ְ
רי ָ
ק ה
ַ
י ָ
עח ֹ
ו ָ
ביי -
בקעי
.ץמוחה שיא
תומש שי
ש
וא יפוא תונוכת יפל ועבקנ
הארמ
ומכ
לשמל
וארק ינולפל
ַ
פ ְ
מאב -
,שחנ
ינומלאלו
וּק ְ
ר ַ
קןא -
לעוש ,
ואפוּ ָ
צה' -
לותח ,
תומש ףא ויה .תוקוריה םייניעה לעבל
לש החפשמ
םיבורקה םישנא
תסנכה תיבל
- ַ
פ ִּ
לא ַ
וי ִּ
דא ַ
קי
,לא