Page 102 - n

Basic HTML Version

212
רתוי הכורב היהת
".
ה' ָ
צוּהָ
י ְ
ל ֶ
א
,דרח קפס םיכסמ קפס ,ושארב ןהנה
ו
רהרה
ל וניב
ןיב
ומצע ,
ינא ש הז
םילפונ תוריפה לכ תא האור
.
רבדל םהל לק
,
תולככ
יילע ןה הקוזחתה תואצוה לוכה
.
.ןורתפ אוצמל בייח ינא
ותשא
לש
ה' ָ
צוּהָ
י ְ
ל ֶ
א ,
ה ַ
מה ֵ
ל
תרבג(
האל ,)
לודיג תא הבהא אל
היאפפה יעטמ
,
הפורת םה היאפפה יערזש העומשה החוורש םושמ
תאר איהו ,ןוירה תעינמל הבוט
רוקמ תא םהב ה
ה
ןב םנמא .תורצ
ואלמיו וצצורתיש ,םידלי דועב השפנ הקשח ךא ,לאה הל קינעה דחא
.םייח תיבה תא
"
הלאה תויאפפה םע לזאזעל
"
.המצעל שוחלל הגהנ ,
דצמ ךא
רחאה
התאר
הנהנ דציכ
,הדשה תדובעמ הלעב
דציכו
לכ
ו תוכורב ויה םינשה
.הפי לובי ובינה
תחא הנש לשב םאה
השק
שת
?ותחמש תא תיב
תרחמל
הילא שגינ
ה' ָ
צוּהָ
י ְ
ל ֶ
א
ןקזה ודוד לא עוסנל ותעדבש רמאו
ילוא ,תובוט תוצע לעבו תואלקחב ןיבמש דוד ,אתוכלכבש ליכשמהו
תומכח םיכרד ול עיצי
לופיטל
לכ וליעוה אל .היאפפה עטמב
העיסנה תייחדל היתורצפה
.
,םיאבו םיברק ןוסנומה ימשג
ו
אלש
ךרוצה לע רבדל
דבל ראשיהל
קיסעהל המבו .תיבה יכרוצל גואדלו
?םילודיגה תא ףוטשי ןוסנומה םא הרקי המו ?םידבועה תא
התשקה
דחוימב
ש הדבועה
ה' ָ
צוּהָ
י ְ
ל ֶ
א
תחקל טילחה
דיחיה םנב תא ותיא
.
התכב
ה ַ
מה ֵ
ל
םייחב םיעגר שיש הבל רתסב העדי םלוא ,ישירח יכב
ש םהב
ודעב רוצעל ןיא ,והשמ טילחמ הלעב
.
איה קר ולא םיעגר
םהב הניחבמ
, ו
מכסה הת
וישעמל
התייה
לע ךרד ה .הקיתש
ה' ָ
צוּהָ
י ְ
ל ֶ
א
ידיב לופיטה בור תא דיקפה
ַ
ב ִּ
סאי ,
דבוע ו
ישארה
ו
ןמאנה
לע הנוממה
עהובםיד
ל רמאו ,
ה ַ
מה ֵ
ל
ינבש ,גאדת אלש
ותחפשמ
הביבסב םירגה
תובורק םיתעל התוא ורקבי
.
םוימויה ייחב
זה לכ הדצל אצמית
ןמ
הרוסמה תדבועה
ַ
אשוּ ָ
דה
גאדת איהו
.הרוסחמל