Page 101 - n

Basic HTML Version

212
ָ
ש י'צ ָ
מה ָ
ר
הבליש
הרמאו תועורז
" ֹ
וק
וב ְ
מ ָ
ס הֶ
לאָ
נ ,ה' ָ
ל
וּאם ,בוט( "
)ןיינעמ הרקמ ונל שי
" .
ה תא םיגגוח ונחנא אבה שדוחב
ֶ
נ ְ
ר ָ
צה' ,
תדועס ה
טומ הימחנ לבוקמה לש ורכזל הווצמ
א. ו
תיבל איבת התא
ה
הדועסל םיפי תופוע השימח תסנכ
.
רבדה ךל השקש תעדוי ינא
,
תוולל וא םיבר תועובש דוע לומעל ךרטצתו
!רוכז ךא ,ךתחפשמ ינבמ
ריחמ ןיא הזלו ךייח תא ונלצה
.
ךישעמ לע רפכת ךכ
."
השקירה שיא
.ףוע לש ומעט והמ שיגריש דע ,םיכורא םישדוח דוע ורבעיש ןיבה
היסחמ בשומ ,השמ הרש יפמ רוקמה
לגרל היילעה
ל ָ
פ ָ
פא הָ
גֶ
נא
ה' ָ
צוּהָ
י ְ
ל ֶ
א
)םיריעצה יפב רגובמל ןתינש דובכה יוניכ(
,
הילא
לדגמ ו
היאפפה ,
לש תידוהיה הליהקה שיא
א ָ
מ ְ
להָ
ל ,
עטמ היה
קנע י
לש היאפפ .
והוריכה םלוכ
, ול ה ירפ
היאפפ
ולש היה
רבד םש .
לע ודקפוה םיבר םילעופ .ויתוריפ תא ונימזה םיבורקה םירוזאה לכב
ירפה ףוסיאו עקרקה דוביע תכאלמ
. קלח
לוביהמ טקנ ף
דועב
תוריפה
קלחו םיקורי
וריפהשכ רחא
ת
.םילשב
ולפנ תוריפה הנורחאה הנועב
ץראל
רסוב םדועב
,
הלחמ וליאכ
םתוא הפקת
.
ףסונב
לד היה לוביה
תוסנכההו
ישוקב
וסיכ
תא
ש םג המ ,תואצוהה
ה' ָ
צוּהָ
י ְ
ל ֶ
א
בייח ראשנ
ףסכ
.םינמאנה וילעופל
וילעופ
:םילימב והועיגרה
" י ִּ
רא ָ
ס
ֹ
ומ אָ
לי ִּ
א
ם ֵ
מא ָ
ס הֶ
לאָ
נ וּנ ְ
שיו ִּ
ו י ִּ
לאָ
ל ְ
ז
ֹ
וק
םוּרא ָ
ו' ְ
ד ְ
נ
"- "
ינודא ארונ אל
,
םיבוט םימי ואובי דוע
,
לאה תרזעב
ונשיוו
"
,ורמאו וכישמה דוע .
" ירה
ונתיאמ המכ
תוכוסב הדשב םירג
ךכ ,םילקדה
תיבש
ונל שי
.
הנשה
םוצמצב היחנ
ו
ילוא ה
האבה הנש