Page 70 - n

Basic HTML Version

21
םיקזחתמו םירמשמ ףאו ותרובק םוקמ תא דוקפל םיאבה רוזאה
" :בותכ הביצמה חסונב .ןויצה תא
םסרופמה לבוקמה לש שפנ חונ
דיסחה םלשה םכחה ,הצופת לכב חרוז ותרות רוא תעפש רשא .ק.ס
םהרבא רקיה םכחה ברה ונרומ דובכ ןב הימחנ ברה ונרומ דובכ יקולאה
ז אטומ
ם"לשוה תנש ולסכ שדוחל ה"כ 'א םויב ןנברל ייח קבשו .ל"קוצ
הריציל
תנש( "
2626
!ןמא ,םייחה רורצב הרורצ ותמשנ אהת .)
בותיכ
לעש הבצמה
רבק
קידצה
אטומ הימחנ
ל"קוצז
ןי'צוק ריעב
רבק
קידצה
ל"קוצז אטומ הימחנ
ב דחוימו בושח רתא
ןי'צוק ריע
אוה
יהולאה לבוקמה לש ותבצמ
נ ברה
יהוזו ,םייוג לש הנוכש בלב הבצמה םוקמ .ל"קוצז אטומ הימח
וסרה הנוכשה תמקהב .םוקמב םידוהיה תרובקל הדיחיה תודעה
תבצמ תא בירחהל ואבשמ םלוא ,ידוהיה תורבקה תיב תא םייוגה
םייוגה םג .אוהש תומכ בזענ רבקהו ,ומוקמ לע לעופה אפק ,קידצה
מ אוהו השודקב רבקל םיסחייתמ םידוהה
היילע םוקמכ שמש
.ורבק לע תוחטתשהו קידצה דובכל תורנ תקלדה ,הליפתל