Page 69 - n

Basic HTML Version

69
הימחנ קידצה
ומטא
ויתוגהנהו ויתודלות ,ותומדל םיווק
ל"קוצז אטומ הימחנ ברה לבוקמה ןואגה ר"ומ לש
לע קידצ תרטעב רטעתהל השודקה ונתליהק התכז
השאר -
אוה
ןואגה ברה
,
רשא ,ל"קוצז אטומ הימחנ ונבר ,הלגנבכ רתסנב יקבה
םינעוטה שי .)ותבצמב בתכנכ( הצופת לכב חרוז ותרות רוא תעפש
עיגהש איה תוריבסה ךא ,קאריעמ ןי'צוק ריעל עיגה ל"קוצז ברהש
רקיעבו גחהו תבשה תוליפתל ףיסוהש תופסוההש היארהו ןמיתמ
יעיפומ הרות תחמשל
ןכו .ןמית ינב וניחא לש הליפתה ירודיסב םג ם
אל ונתליהקב גוהנה "ןמחרה םשב" תאירקב
ו
,הפוחה תעשב ורמ
ןכו .ןושל יונישב ,ל ֵ
אַ
ל ְ
כ ַ
ת רודיס ,ינמיתה רודיסב הז ןיעכ ונאצמ
"םוק ןתח םוק" חסונב הרותל תולעל ןתחל םיארוקשכ ןתח תבשב
ל ֵ
אַ
ל ְ
כ ַ
ת רודיסב הז ןיעכ ונאצמ
ןתח" :קיתע
םע ךותב הלע םיענ
םוק הרהמב םוק הרותב אורקל ןתח םוק ...'ה תרותב ארקל ינומא
תחמש" ץבוקב רבדל ןיכומיס דוע ונייעו( "רפוכה לוכשא ןתח
םירבוסה שיו .)א"טילש בקעי בקעי ברה תאמ "ןי'צוקב ןיאושינה
טילחה זאו ל"קוצז יזבש םולש 'ר ןואגה ברה תפוקתב ןמיתב היהש
"צז הימחנ ברה
.ודוהב ררוגתהלו רובעל ל
ואב םישנא הברה ,םיברב הרות ץיברהו לודג לבוקמ היה ברה
םיבר .תורקע םישנו םילוח הלא ויה רקיעב ,ועשונו ותכרב לבקל
רתי ןיב ."םייקמ ה"בקהו רזוג קידצ" :רמאנ וילעו ורואל וכלה
לכמ עודיה וירוביח
ה
רשא םיבר םיטויפ דועו "סלוק ריש" רפסה וני
םהב
ונבר לש ומש עיפומ הז טויפב( "תוכלמ ךל רשא ארונ" :אצמנ
.הרות תחמש יאצומב םירמואש לודגה ןוצר יהי תרימא ןכו )ת"רב
.ולסכ שדוחל ה"כ ,ם"לשוה תנשב הלעמ לש הבישיל שקבתנ ונבר
סנ ךכב םיאור םיברו ,ןי'צוקב ידוהיה תורבקה תיבב ןמטנ ונבר
.םש רתונש דיחיה אוה ורבקש םימשמ
ייוג לע תובר תויודע שי